2015 rok

Zarządzenie Wewnętrzne nr 4/2015 Starosty Średzkiego z dnia 18 maja 2015 r.

 
Zarządzenie Wewnętrzne nr 4/2015
Starosty Średzkiego
z dnia 18 maja 2015 r.
 
w sprawie ustalenia 05 czerwca 2015 r. i 24 grudnia 2015 r. dniami wolnymi od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
 
Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zmianami)  oraz  art. 34 ust. 1 i art. 35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 595 ze zmianami)   zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1. W związku z wystąpieniem w miesiącu sierpniu oraz grudniu 2015 r. świąt przypadających w innym dniu niż niedziela, wyznaczam następujące dni wolne od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.:
-         05 czerwca 2015 r. -  za dzień  15 sierpnia 2015 r.
-         24 grudnia 2015 r.  -  za dzień 26 grudnia 2015 r.
 
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Starosta
/-/ Czesław Guzewski
 
 
w sprawie: instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego dla celów rozliczenia kosztów podróży służbowej pracownika odbytej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy oraz sposobu prowadzenia rozliczeń z tego tytułu.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2012 Starosty Średzkiego z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian w Instrukcji w sprawie zarządzania oprogramowaniem w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu i starostw powiatowych
zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 6/2015 Starosty Średzkiego z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej w konkursie na kandydata na stanowisko Skarbnika Powiatu Średzkiego.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej w konkursie na kandydata na stanowisko Skarbnika Powiatu Średzkiego
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz jego Zastępcy w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
zmieniające zarządzenie wewnętrzne w sprawie zasad kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
zmieniające zarządzenie wewnętrzne w sprawie zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2012 Starosty Średzkiego z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia 05 czerwca 2015 r. i 24 grudnia 2015 r. dniami wolnymi od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 4/2014 Starosty Średzkiego z dnia 26 marca 2014 r.