2015 rok

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 7/2015 Starosty Średzkiego z dnia 19 czerwca 2015r.

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 7/2015
Starosty Średzkiego
z dnia 19 czerwca 2015r.
 
 
 
zmieniające zarządzenie wewnętrzne w sprawie zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
 
Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) zarządzam co następuje :
 
§ 1. W załączniku do zarządzenia wewnętrznego Nr 10/2011 Starosty Średzkiego z dnia 02 maja 2011r. w spawie zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. zmienionego zarządzeniem wewnętrznym Nr 2/2013 Starosty Średzkiego z dnia 3 kwietnia 2013r. wprowadza się następujące zmiany:
 
-    § 1 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie :
„2) komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć :
a)      Wydział Organizacyjny i Inwestycji
b)      Wydział Finansów i Budżetu
c)      Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej
d)      Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
w ramach, którego funkcjonują referaty:
-         Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
-         Gospodarki Nieruchomościami
e)      Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich
f)        Wydział Komunikacji i Dróg
w ramach, którego funkcjonują referaty:
-         Referat Komunikacji
-         Referat Dróg
g)      Wydział Środowiska i Rolnictwa
h)      Pion Ochrony
i)        Geodetę Powiatowego
j)        Powiatowego Rzecznika Konsumentów
k)      Stanowisko ds. Kontroli
l)        Stanowisko ds. Oświaty i Kultury
m)    Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych."
 
-    w § 1 ust. 2 pkt 3) otrzymuje brzmienie :
      „3) kierowniku komórki organizacyjnej - należy przez to rozumieć: kierowników Wydziałów, pracowników na samodzielnych stanowiskach oraz Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Geodetę Powiatowego, Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych kierującego Pionem Ochrony."
 
- w § 1 ust. 2 dotychczasowe pkt od 3 - 9 oznacza się odpowiednio jako pkt 4 - 10.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu i pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku ds. kontroli.
 
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
STAROSTA
/-/ Czesław Guzewski
w sprawie: instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego dla celów rozliczenia kosztów podróży służbowej pracownika odbytej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy oraz sposobu prowadzenia rozliczeń z tego tytułu.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2012 Starosty Średzkiego z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian w Instrukcji w sprawie zarządzania oprogramowaniem w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu i starostw powiatowych
zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 6/2015 Starosty Średzkiego z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej w konkursie na kandydata na stanowisko Skarbnika Powiatu Średzkiego.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej w konkursie na kandydata na stanowisko Skarbnika Powiatu Średzkiego
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz jego Zastępcy w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
zmieniające zarządzenie wewnętrzne w sprawie zasad kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
zmieniające zarządzenie wewnętrzne w sprawie zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2012 Starosty Średzkiego z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia 05 czerwca 2015 r. i 24 grudnia 2015 r. dniami wolnymi od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 4/2014 Starosty Średzkiego z dnia 26 marca 2014 r.