2015 rok

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 8/2015 Starosty Średzkiego z dnia 19 czerwca 2015r.

Traci moc na podstawie:
Zarządzenia Wewnętrzne Nr 9/2016 Starosty Średzkiego z dnia 25 listopada 2016 r.


Zarządzenie Wewnętrzne Nr 8/2015

Starosty Średzkiego
z dnia 19 czerwca 2015r.
 
 
 
zmieniające zarządzenie wewnętrzne w sprawie zasad kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
 
Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) zarządzam co następuje :
 
§ 1. W załączniku do zarządzenia wewnętrznego Nr 3/2013 Starosty Średzkiego z dnia
10 kwietnia 2013r. w sprawie zasad kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym
w Środzie Wlkp. wprowadza się następujące zmiany :
 
-    § 1 ust. 2 i ust. 3 otrzymują brzmienie :
„ 2. Postanowienia niniejszych zasad mają zastosowanie do komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. zwanego dalej „Starostwem" lub „jednostką".
  3. Zakres zadań oraz struktura organizacyjna komórek organizacyjnych Starostwa określona jest w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej."
 
-    § 2 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie :
„1. komórce organizacyjnej - oznacza to :
a)      Wydział Organizacyjny i Inwestycji,
b)      Wydział Finansów i Budżetu,
c)      Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej,
d)      Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
w ramach, którego funkcjonują referaty :
-         Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
-         Gospodarki Nieruchomościami
e)      Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich,
f)        Wydział Komunikacji i Dróg
w ramach, którego funkcjonują referaty :
-         Komunikacji
-         Dróg
g)      Wydział Środowiska i Rolnictwa,
h)      Pion Ochrony,
i)        Geodetę Powiatowego,
j)        Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
k)      Stanowisko ds. Kontroli,
l)        Stanowisko ds. Oświaty i Kultury,
m)    Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych.
2. osobach pełniących funkcje kierownicze - oznacza to Skarbnika i Sekretarza Powiatu oraz kierowników, zastępców kierowników wydziałów, kierowników referatów oraz Głównego Księgowego."
 
-    § 4 otrzymuje brzmienie :
„§ 4. 1. Istotą wspólną czynności kontrolnych jest szczegółowe zbadanie stanu faktycznego
i porównanie go z obowiązującą dla niego normą, oraz ustalenia odchyleń od tej normy.
2.      W trakcie czynności kontrolnych ocena badanego stanu faktycznego powinna odbywać się według kryteriów, do których zalicza się :
a)      poprawność organizacyjną komórki organizacyjnej z punktu widzenia realizowanych celów (kompetencje, sprawność, prawidłowość i efektywność przyjętych rozwiązań organizacyjnych i kierunków działania, a także doboru środków w celu wykonania założonych zadań),
b)      legalność czyli zgodność z obowiązującymi przepisami i normami prawnymi,
c)       gospodarność - ocena kontrolowanych zjawisk, procesów gospodarczych
i finansowych z punktu widzenia racjonalności, efektywności i celowości podejmowanych decyzji, a następnie ich realizacji: gospodarowanie aktywami jednostki, które umożliwią uzyskanie przy najniższych nakładach (w danych warunkach) optymalnych efektów,
d)      celowość - zapewniająca eliminacje działań niekorzystnych i zbędnych
z punktu widzenia interesów jednostki, realizuje przez sprawdzenie, czy środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem określonym
w planie finansowym,
e)      rzetelność - zgodność dokumentacji ze stanem faktycznym."
 
-    § 26 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie :
„1. Samoocena systemu kontroli zarządczej przeprowadzana jest przez :
1)      osoby pełniące funkcje kierownicze z wyłączeniem zastępców kierowników wydziałów, kierowników referatów i Głównego Księgowego,
2)      pracowników Starostwa oraz osoby wyłączone w pkt. 1)
lub
3)      grupę pracowników wskazaną przez Starostę.
2. Do 10 lutego każdego roku Wydział Organizacyjny i Inwestycji przekazuje do wypełnienia osobom określonym w ust. 1, „Arkusz do samooceny kontroli zarządczej"."
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu i pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku ds. kontroli.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
STAROSTA
/-/ Czesław Guzewski
 
 
 
w sprawie: instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego dla celów rozliczenia kosztów podróży służbowej pracownika odbytej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy oraz sposobu prowadzenia rozliczeń z tego tytułu.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2012 Starosty Średzkiego z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian w Instrukcji w sprawie zarządzania oprogramowaniem w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu i starostw powiatowych
zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 6/2015 Starosty Średzkiego z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej w konkursie na kandydata na stanowisko Skarbnika Powiatu Średzkiego.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej w konkursie na kandydata na stanowisko Skarbnika Powiatu Średzkiego
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz jego Zastępcy w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
zmieniające zarządzenie wewnętrzne w sprawie zasad kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
zmieniające zarządzenie wewnętrzne w sprawie zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2012 Starosty Średzkiego z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia 05 czerwca 2015 r. i 24 grudnia 2015 r. dniami wolnymi od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 4/2014 Starosty Średzkiego z dnia 26 marca 2014 r.