2015 rok

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 12/2015 Starosty Średzkiego z dnia 16 września 2015 r.

 

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 12/2015
Starosty Średzkiego
z dnia 16 września 2015 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej w konkursie na kandydata na stanowisko Skarbnika Powiatu Średzkiego 

     

Na podstawie art. 35 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 681 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014, poz.1502 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej w konkursie na kandydata na stanowisko Skarbnika Powiatu Średzkiego w składzie:


Przewodniczący Komisji - Maria Bochyńska - Sekretarz Powiatu Średzkiego

Członkowie Komisji       - Marcin Bednarz - Przewodniczący Rady Powiatu Średzkiego

                                - Dariusz Tomaszewski - Członek Zarządu Powiatu Średzkiego

                                - Elżbieta Garczyńska - Główny Księgowy w Starostwie Powiatowym 
                                    w Środzie Wlkp.§ 2. Zadaniem Komisji Konkursowej jest:

  1. Otwarcie nadesłanych ofert w konkursie i ich weryfikacja pod względem spełniania wymogów formalnych.
  2. Przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na kandydata na stanowisko Skarbnika Powiatu Średzkiego. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje test ze znajomości przepisów prawnych wymienionych w ogłoszeniu o konkursie oraz rozmowę kwalifikacyjną.
  3. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego konkursu i przedłożenie go Staroście.

§ 3. Za obsługę organizacyjno-techniczną konkursu i Komisji Konkursowej odpowiada Wydział Organizacyjny i Inwestycji.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.STAROSTA
/-/ Czesław Guzewski

w sprawie: instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego dla celów rozliczenia kosztów podróży służbowej pracownika odbytej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy oraz sposobu prowadzenia rozliczeń z tego tytułu.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2012 Starosty Średzkiego z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian w Instrukcji w sprawie zarządzania oprogramowaniem w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu i starostw powiatowych
zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 6/2015 Starosty Średzkiego z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej w konkursie na kandydata na stanowisko Skarbnika Powiatu Średzkiego.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej w konkursie na kandydata na stanowisko Skarbnika Powiatu Średzkiego
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz jego Zastępcy w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
zmieniające zarządzenie wewnętrzne w sprawie zasad kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
zmieniające zarządzenie wewnętrzne w sprawie zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2012 Starosty Średzkiego z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia 05 czerwca 2015 r. i 24 grudnia 2015 r. dniami wolnymi od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 4/2014 Starosty Średzkiego z dnia 26 marca 2014 r.