2015 rok

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 16/2015 Starosty Średzkiego z dnia 25 listopada 2015 r.


Traci moc na podstawie:

Zarządzenia Wewnętrznego Nr 7/2016 Starosty Średzkiego z dnia 15 listopada 2016 r.Zarządzenie Wewnętrzne Nr 16/2015

Starosty Średzkiego
z dnia 25 listopada 2015r.
 
 
w sprawie zmian w Instrukcji w sprawie zarządzania oprogramowaniem w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
 

Działając na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015r. , poz. 1445), w ramach realizacji przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz.631 ze zm.), celem właściwego wykonania obowiązków administratora danych w zakresie zabezpieczenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, zarządzam co następuje:
 

§ 1. W Instrukcji w sprawie zarządzania oprogramowaniem w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp., stanowiącej załącznik do zarządzenia wewnętrznego Nr 13/2014 Starosty Średzkiego z dnia 24 września 2014r. wprowadzam następujące zmiany :
-  w § 2  ust. 1 i 3 otrzymują odpowiednio  brzmienie :
„1. Planowanie i realizacja wszystkich zamówień oprogramowania oraz sprzętu komputerowego następuje wyłącznie za pośrednictwem Wydziału Organizacyjnego i Inwestycji."
„3. Instalacje oprogramowania na stanowiskach pracowniczych mogą być dokonywane z nośników znajdujących się w zasobach Starostwa. Czynność instalacji może być dokonywana tylko przez  Informatyka  Starostwa, zwanego dalej „Informatykiem" lub osobę uprawnioną, po wydaniu przez Informatyka dyspozycji instalacji."
- w § 4 ust. 2 dodaje się zapis w brzmieniu :
„ W przypadku nie stwierdzenia przez Informatyka w trakcie opisanej wyżej kontroli nieprawidłowości notatkę ze stosowną adnotacją Sekretarza Powiatu ewidencjonuje się .W przypadku zaś stwierdzenia przez Informatyka nieprawidłowości, Sekretarz Powiatu wszczyna niezwłocznie postępowanie  wyjaśniające, którego celem jest ustalenie czy nastąpiło uchybienie organizacyjne, błąd ludzki bądź techniczny  czy też działanie umyślne. Wyniki tego postepowania Sekretarz Powiatu przedstawia niezwłocznie Staroście, celem ustalenia osób odpowiedzialnych za zaistniałą sytuację, wyciągnięcia wobec nich odpowiednich konsekwencji i wdrożenia działań naprawczych mających doprowadzić do stanu prawidłowego. „
- § 7 otrzymuje brzmienie :
„Zabrania się korzystania z oprogramowania przekazanego z innych źródeł niż Wydział Organizacyjny i Inwestycji,  chyba że Informatyk udzielił indywidualnego, pisemnego zezwolenia."
 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu oraz Informatykowi.
 


§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Starosta
/-/ Marcin Bednarz


w sprawie: instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego dla celów rozliczenia kosztów podróży służbowej pracownika odbytej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy oraz sposobu prowadzenia rozliczeń z tego tytułu.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2012 Starosty Średzkiego z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian w Instrukcji w sprawie zarządzania oprogramowaniem w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu i starostw powiatowych
zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 6/2015 Starosty Średzkiego z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej w konkursie na kandydata na stanowisko Skarbnika Powiatu Średzkiego.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej w konkursie na kandydata na stanowisko Skarbnika Powiatu Średzkiego
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz jego Zastępcy w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
zmieniające zarządzenie wewnętrzne w sprawie zasad kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
zmieniające zarządzenie wewnętrzne w sprawie zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2012 Starosty Średzkiego z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia 05 czerwca 2015 r. i 24 grudnia 2015 r. dniami wolnymi od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 4/2014 Starosty Średzkiego z dnia 26 marca 2014 r.