2015 rok

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 18/2015 Starosty Średzkiego z dnia 14 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 18/2015
Starosty Średzkiego
z dnia 14 grudnia 2015 r.

 
 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
 
       Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) oraz Zarządzenia Wewnętrznego Nr 16/2014 Starosty Średzkiego z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej oraz wprowadzenia Instrukcji określającej zasady przeprowadzania inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. zarządzam co następuje:
 
§ 1. Przeprowadzenie w dniach 16 - 31 grudnia 2015 r. inwentaryzacji - spisu z natury:
  • środków trwałych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej,
  • pozostałych środków trwałych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej,
  • znajdujących się w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej aktywów będących własnością innych jednostek,
  • budynków i budowli będących w zasobie Powiatu Średzkiego, z wyłączeniem budynków i budowli, które znajdują się w trwałym zarządzie.
 
§ 2. Przeprowadzenie w dniu 31 grudnia 2015 r. inwentaryzacji - metodą spisu z natury - w magazynach oraz druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
 

§ 3. Przeprowadzenie weryfikacji wartości niematerialnych i prawnych - oprogramowanie komputerowe - na dzień 31 grudnia 2015 r. przez Wydział Organizacyjny i Inwestycji, poprzez porównanie danych ewidencyjnych z dokumentami źródłowymi.
 

§ 4. Przeprowadzenie weryfikacji gruntów oraz środków trwałych w budowie na dzień 31 grudnia 2015 r. przez Referat Gospodarki Nieruchomościami, poprzez porównanie danych ewidencyjnych z dokumentami źródłowymi.
 

§ 5. Przeprowadzenie inwentaryzacji, w drodze uzgodnienia sald, stanu należności i zobowiązań oraz pozostałych aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2015 r.
 

§ 6. 1. Do przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa w § 1 powołuję zespoły spisowe w składzie:

1) Paulina Tokarek                                         - Przewodnicząca zespołu spisowego
    Małgorzata Grabowska-Błaszkowiak 
    Henryk Markiewicz
2) Alicja Zalewska                                         - Przewodnicząca zespołu spisowego
    Karolina Drożak
    Agnieszka Lisewska
3) Alicja Ratajczak                                        - Przewodnicząca zespołu spisowego
    Anna Leporowska
    Tomasz Fludra
 
 
2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa w § 2 powołuję zespoły spisowe w składzie:

1) Alicja Zalewska                                         - Przewodnicząca zespołu spisowego
    Ewa Andrzejewska           
    Karolina Fludra
2) Stanisław Litke                                         - Przewodnicząca zespołu spisowego
    Iwona Rutkowska-Krause
    Elżbieta Morawiec

3. Weryfikację, o której mowa w § 3 przeprowadzi: Tomasz Nadobnik, Anna Ambroży, Paulina Tokarek
 

4. Weryfikację, o której mowa w § 4 przeprowadzi: Alicja Ratajczak, Anna Leporowska, Tomasz Fludra.
 

5. Inwentarycję , o której mowa w § 5  przeprowadzi Główny Księgowy .
 

§ 7
. 1. Za terminowe i prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji oraz określenie szczegółowego harmonogramu prac zespołów spisowych, w zakresie wynikającym z  § 1 -2 czynię odpowiedzialną Przewodniczącą Komisji Inwentaryzacyjnej.
2. Za terminowe i prawidłowe przeprowadzenie weryfikacji i inwentaryzacji w zakresie wynikającym z § 3-5 czynię odpowiedzialnym Głównego Księgowego.
 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Starosta
/-/ Marcin Bednarz


w sprawie: instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego dla celów rozliczenia kosztów podróży służbowej pracownika odbytej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy oraz sposobu prowadzenia rozliczeń z tego tytułu.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2012 Starosty Średzkiego z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian w Instrukcji w sprawie zarządzania oprogramowaniem w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu i starostw powiatowych
zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 6/2015 Starosty Średzkiego z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej w konkursie na kandydata na stanowisko Skarbnika Powiatu Średzkiego.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej w konkursie na kandydata na stanowisko Skarbnika Powiatu Średzkiego
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz jego Zastępcy w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
zmieniające zarządzenie wewnętrzne w sprawie zasad kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
zmieniające zarządzenie wewnętrzne w sprawie zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2012 Starosty Średzkiego z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia 05 czerwca 2015 r. i 24 grudnia 2015 r. dniami wolnymi od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 4/2014 Starosty Średzkiego z dnia 26 marca 2014 r.