2015 rok

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 14/2015 Starosty Średzkiego z dnia 15 października 2015 r.


Traci moc na podstawie

Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2016 Starosty Średzkiego z dnia 4 stycznia 2016 r.


Zarządzenie Wewnętrzne Nr 14/2015

Starosty Średzkiego

 z dnia 15 października 2015 r.

 
 
zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne  Nr 6/2015 Starosty Średzkiego z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie  ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
 
 
   Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2015r., poz.1445), w związku z § 35 pkt 2 lit. a)  Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr V/26/2015 Rady Powiatu Średzkiego z 26 stycznia 2015 r.  sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej, wraz w ze zmianami,  zarządzam co następuje:
 
            
    § 1.  W załączniku do Zarządzenia Wewnętrznego  Nr 6/2015 Starosty Średzkiego z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie  ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej wprowadza się następujące zmiany:
 
-§ 3.ust.1 otrzymuje brzmienie :
„1.  Samochody przekazywane są przez dyspozytora,  kierującemu samochodem, zwanemu dalej kierującym, wraz z Kartą ewidencji eksploatacji samochodu, której wzór  stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Zasad ,
 z zastrzeżeniem § 4 ust.3 i § 11."
 
 -§ 3 ust.3.otrzymuje brzmienie:
„3. Do 5 dnia każdego miesiąca kierujący przekazują dyspozytorowi Kartę ewidencji eksploatacji samochodu w celu wyliczenia kosztów eksploatacji samochodu za miesiąc poprzedni,  z zastrzeżeniem § 4 ust.3."
 
-§ 4 ust.1 otrzymuje brzmienie :
„1. Przekazanie samochodu kierującemu  następuje na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego, który  stanowi załącznik nr 3 do niniejszych Zasad, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w ust.2 i 3.
Przekazującym samochód jest Starosta, a podczas jego nieobecności Wicestarosta lub Sekretarz Powiatu, zaś w sytuacji,  o której mowa w ust. 3 Kierownik Referatu Dróg w Wydziale  Komunikacji i Dróg."
 
- w § 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu :
„3.  Kierownik Referatu Dróg, zwanego dalej Referatem, jako dysponent przekazanego mu samochodu, jest uprawniony do przekazywania go pracownikowi Referatu (kierującemu), posiadającemu stosowne upoważnienie do kierowania samochodem służbowym, celem realizacji zadań przydzielonych Referatowi. Fakt przekazania temu kierującemu samochodu oraz odbycia przez niego podróży służbowej winien być   zaewidencjonowany jako kolejna pozycja w Karcie ewidencji eksploatacji samochodu, o której mowa
w § 3 ust.1 oraz potwierdzony przez Kierownika Referatu. Kierujący samochodem przekazanym przez Kierownika Referatu obowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszych Zasad. Kierownik Referatu  jako dysponent przekazanego mu samochodu, odpowiedzialny jest  za przekazanie dyspozytorowi prawidłowo wypełnionej Karty ewidencji eksploatacji samochodu, zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 3."
 
 
 § 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.     
 
 
 
STAROSTA
/-/ Marcin Bednarz
 
 
w sprawie: instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego dla celów rozliczenia kosztów podróży służbowej pracownika odbytej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy oraz sposobu prowadzenia rozliczeń z tego tytułu.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2012 Starosty Średzkiego z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian w Instrukcji w sprawie zarządzania oprogramowaniem w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu i starostw powiatowych
zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 6/2015 Starosty Średzkiego z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej w konkursie na kandydata na stanowisko Skarbnika Powiatu Średzkiego.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej w konkursie na kandydata na stanowisko Skarbnika Powiatu Średzkiego
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz jego Zastępcy w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
zmieniające zarządzenie wewnętrzne w sprawie zasad kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
zmieniające zarządzenie wewnętrzne w sprawie zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2012 Starosty Średzkiego z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia 05 czerwca 2015 r. i 24 grudnia 2015 r. dniami wolnymi od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 4/2014 Starosty Średzkiego z dnia 26 marca 2014 r.