2015 rok

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 11/2015 Starosty Średzkiego z dnia 14 września 2015 r.

Wygasło

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 11/2015
Starosty Średzkiego

z dnia 14 września 2015 roku

 
 
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

 
 
Na podstawie art.5 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t,j. Dz.U. z 2011 r.,  Nr 123, poz.698 ze zm.), § 4 i § 7 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U. Nr 167, poz.1375) oraz załącznika nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.Nr 14, poz.67ze zm.), zarządzam co następuje:
 
 
            § 1. Powołuję komisję, która dokona oceny przydatności do celów praktycznych dokumentacji niearchiwalnej wytworzonej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. i byłym Urzędzie Rejonowym w Środzie Wlkp. oraz sporządzi protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej i spis dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie, w następującym składzie:
- Maria Bochyńska - Przewodnicząca komisji - Sekretarz Powiatu,
- Elżbieta Garczyńska - Główny Księgowy,
- Hanna Mierzwiak - Geodeta Powiatowy,
- Bożena Waligóra -  Kierownik Wydziału Środowiska i Rolnictwa,
- Stanisław Litke - Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich,
- Małgorzata Bartkowiak - podinspektor na Stanowisku ds. Oświaty i Kultury,
- Alicja Zalewska - podinspektor w Wydziale Organizacyjnym i Inwestycji, pracownik odpowiedzialny za prowadzenie archiwum zakładowego.
 
            § 2. Komisja  jest powołana na czas zrealizowania zadania opisanego w § 1.
 
            § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.
          
            § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 STAROSTA
 (-)  Czesław Guzewski
w sprawie: instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego dla celów rozliczenia kosztów podróży służbowej pracownika odbytej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy oraz sposobu prowadzenia rozliczeń z tego tytułu.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2012 Starosty Średzkiego z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian w Instrukcji w sprawie zarządzania oprogramowaniem w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu i starostw powiatowych
zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 6/2015 Starosty Średzkiego z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej w konkursie na kandydata na stanowisko Skarbnika Powiatu Średzkiego.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej w konkursie na kandydata na stanowisko Skarbnika Powiatu Średzkiego
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz jego Zastępcy w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
zmieniające zarządzenie wewnętrzne w sprawie zasad kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
zmieniające zarządzenie wewnętrzne w sprawie zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2012 Starosty Średzkiego z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia 05 czerwca 2015 r. i 24 grudnia 2015 r. dniami wolnymi od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 4/2014 Starosty Średzkiego z dnia 26 marca 2014 r.