2016 rok

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 2/2016 Starosty Średzkiego z dnia 21 stycznia 2016 r.

  Traci moc na podstawie:
Zarządzenia Wewnętrzne Nr 8/2021 Starosty Średzkiego z dnia 24 maja 2021 r.

 
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 2/2016
Starosty Średzkiego
z dnia 21 stycznia 2016 r.

 
 

w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.
 
 
Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.  Dz.U. z 2015 r., poz. 1445), ustalam co następuje:
 
§ 1. 1. Wprowadzam zasady udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustalam Regulamin pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia, stosuje się dotychczasowe zasady udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
 
§ 3. Traci moc Zarządzenie Wewnętrzne Nr 4/2012 Starosty Średzkiego z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.
 
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
STAROSTA
/-/ Marcin Bednarz

Załączniki do zarządzenia:

 

 

w sprawie : powołania komisji socjalnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie : wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr 10/2011 Starosty Średzkiego z dnia 2 maja 2011r.
w sprawie utworzenia w stanie stałej gotowości obronnej państwa stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zasad postępowania z pamięciami przenośnymi typu „PenDrive" w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
dotyczące wprowadzenia Instrukcji w sprawie zarządzania oprogramowaniem w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem przetwarzającym dane osobowe w systemach informatycznych, znajdujących się w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego nr 9/2015 Starosty Średzkiego z dnia 26 czerwca 2015 r.
w sprawie zmian w regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.
w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.