2016 rok

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 3/2016 Starosty Średzkiego z dnia 11 maja 2016 r.


Zarządzenie Wewnętrzne Nr  3/2016
Starosty Średzkiego
z dnia  11 maja 2016 r.

 

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
 
 
      Na podstawie art. 1042 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014r. , poz.1502 ze zm.), zarządzam, co następuje:
 
§ 1. W Regulaminie Pracy Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. wprowadzonym Zarządzeniem Wewnętrznym nr 10/2013 Starosty Średzkiego z dnia 17 października 2013r. wprowadzam następujące zmiany:
 
1) § 33 otrzymuje brzmienie:
 
„  § 33
1. U pracodawcy obowiązuje jednozmianowy system czasu pracy.
2. Czas pracy pracowników Starostwa z zastrzeżeniem ust. 3 trwa:
- w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.00
- od wtorku do piątku od godz. 7.00 do godz. 15.00 .
3. Czas pracy pracowników Wydziału Komunikacji i Dróg trwa:
- w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.00
- od wtorku do czwartku od godz. 7.00 do godz. 15.00
- w piątki od godz. 7.00 do 16.00."
 
 
      2)  w § 65 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
 
    „6. Klucze do pomieszczeń Wydziału Komunikacji i Dróg oraz pokoju nr 122 po zakończeniu pracy przekazywane są wyznaczonemu pracownikowi Wydziału Organizacyjnego i Inwestycji celem ich zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich."
 
 
§ 2. Pozostałe   postanowienia   Regulaminu   Pracy   Starostwa    Powiatowego w Środzie Wlkp. nie ulegają zmianie. 
 
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.
 
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości pracownikom, z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2016 r.
 
 
Starosta
/-/ Marcin Bednarz


w sprawie : powołania komisji socjalnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie : wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr 10/2011 Starosty Średzkiego z dnia 2 maja 2011r.
w sprawie utworzenia w stanie stałej gotowości obronnej państwa stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zasad postępowania z pamięciami przenośnymi typu „PenDrive" w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
dotyczące wprowadzenia Instrukcji w sprawie zarządzania oprogramowaniem w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem przetwarzającym dane osobowe w systemach informatycznych, znajdujących się w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego nr 9/2015 Starosty Średzkiego z dnia 26 czerwca 2015 r.
w sprawie zmian w regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.
w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.