2016 rok

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 4/2016 Starosty Średzkiego z dnia 25 maja 2016 r.

Traci moc na podstawie


Zarządzenie Wewnętrzne Nr 4/2016
Starosty Średzkiego
z dnia 25 maja  2016 roku
 
 
w sprawie zmian w regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
 
 
§ 1. Z dniem 25 maja 2016 roku  w regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp., stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 12/2009 Starosty Średzkiego z dnia 11 września 2009 roku wraz ze zmianami, wprowadzam następujące zmiany, które zostały uzgodnione z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów :
-w pkt V:
a)  ustęp  1  - skreśla się,
b) dotychczasowe ustępy 2 -5 otrzymują odpowiednio oznaczenie 1 - 4.
 
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.
 
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta
/-/ Marcin Bednarz


w sprawie : powołania komisji socjalnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie : wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr 10/2011 Starosty Średzkiego z dnia 2 maja 2011r.
w sprawie utworzenia w stanie stałej gotowości obronnej państwa stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zasad postępowania z pamięciami przenośnymi typu „PenDrive" w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
dotyczące wprowadzenia Instrukcji w sprawie zarządzania oprogramowaniem w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem przetwarzającym dane osobowe w systemach informatycznych, znajdujących się w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego nr 9/2015 Starosty Średzkiego z dnia 26 czerwca 2015 r.
w sprawie zmian w regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.
w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.