2016 rok

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 6/2016 Starosty Średzkiego z dnia 15 listopada 2016 r.


Traci moc na podstawie:


Zarządzenie Wewnętrzne Nr 6/2016
Starosty Średzkiego
z dnia 15 listopada 2016 r.


w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem przetwarzającym dane osobowe w systemach informatycznych, znajdujących się
w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej  

Na podstawie § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100, poz. 1024) zarządzam, co następuje:  

§ 1.
Wprowadzam „ Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej" i „Instrukcję zarządzania systemem przetwarzającym dane osobowe w systemach informatycznych, znajdujących się w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej", stanowiące odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.  

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.  

§ 3.
Traci moc Zarządzenie Wewnętrzne nr 14/2009 Starosty Średzkiego z dnia 7 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


Starosta
/-/ Marcin Bednarz


w sprawie : powołania komisji socjalnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie : wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr 10/2011 Starosty Średzkiego z dnia 2 maja 2011r.
w sprawie utworzenia w stanie stałej gotowości obronnej państwa stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zasad postępowania z pamięciami przenośnymi typu „PenDrive" w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
dotyczące wprowadzenia Instrukcji w sprawie zarządzania oprogramowaniem w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem przetwarzającym dane osobowe w systemach informatycznych, znajdujących się w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego nr 9/2015 Starosty Średzkiego z dnia 26 czerwca 2015 r.
w sprawie zmian w regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.
w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.