2016 rok

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 7/2016 Starosty Średzkiego z dnia 15 listopada 2016 r.


Zarządzenie Wewnętrzne Nr 7/2016 

Starosty Średzkiego
z dnia 15 listopada 2016 r.    

dotyczące wprowadzenia Instrukcji w sprawie zarządzania oprogramowaniem
w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej         


Działając na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 814 ze zmianami), w ramach realizacji przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 666 ze zmianami), celem właściwego wykonania obowiązków administratora danych w zakresie zabezpieczenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, zarządzam co następuje:  

§ 1. Wprowadzam "Instrukcję w sprawie zarządzania oprogramowaniem w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej ", stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.    

§ 2.
Traci moc Zarządzenie Wewnętrzne Nr 13/2014 Starosty Średzkiego z dnia 24 września 2014 r. oraz Zarządzenie Wewnętrzne Nr 16/2015 Starosty Średzkiego z dnia 25 listopada 2015 r. 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu  i Informatykowi.    

§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     

Starosta
/-/ Marcin Bednarz

Załącznik do zarządzenia:
  • Instrukcja w sprawie zarządzania oprogramowaniem w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej - do pobrania (plik pdf)


  
w sprawie : powołania komisji socjalnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie : wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr 10/2011 Starosty Średzkiego z dnia 2 maja 2011r.
w sprawie utworzenia w stanie stałej gotowości obronnej państwa stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zasad postępowania z pamięciami przenośnymi typu „PenDrive" w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
dotyczące wprowadzenia Instrukcji w sprawie zarządzania oprogramowaniem w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem przetwarzającym dane osobowe w systemach informatycznych, znajdujących się w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego nr 9/2015 Starosty Średzkiego z dnia 26 czerwca 2015 r.
w sprawie zmian w regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.
w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.