2016 rok

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 8/2016 Starosty Średzkiego z dnia 15 listopada 2016 r.


Zarządzenie Wewnętrzne Nr 8/2016
Starosty Średzkiego
z dnia 15 listopada 2016 r.  


w sprawie zasad postępowania z pamięciami przenośnymi typu „PenDrive" w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej                

Zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych, określonymi ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( t. j. Dz.U. z 2016r., poz.922) oraz w celu zapewnienia prawidłowej ochrony informacji służbowych, które pracownicy Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej, uzyskali w związku z wykonywaniem czynności służbowych, przechowywanych lub przenoszonych przy wykorzystywaniu pamięci przenośnej typu „PenDrive" zarządzam, co następuje:  

§ 1.
Wprowadzam zasady postępowania z pamięciami przenośnymi typu „PenDrive" w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej, w brzmieniu stanowiącym  załącznik do niniejszego zarządzenia.  

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji i Administratorowi Systemów Informatycznych.  

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Starosta
/-/ Marcin Bednarz

Załącznik do zarządzenia:
  • Zasady postępowania z pamięciami przenośnymi typu „PenDrive" w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej - do pobrania (plik pdf)

 

w sprawie : powołania komisji socjalnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie : wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr 10/2011 Starosty Średzkiego z dnia 2 maja 2011r.
w sprawie utworzenia w stanie stałej gotowości obronnej państwa stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zasad postępowania z pamięciami przenośnymi typu „PenDrive" w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
dotyczące wprowadzenia Instrukcji w sprawie zarządzania oprogramowaniem w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem przetwarzającym dane osobowe w systemach informatycznych, znajdujących się w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego nr 9/2015 Starosty Średzkiego z dnia 26 czerwca 2015 r.
w sprawie zmian w regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.
w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.