2016 rok

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 12/2016 Starosty Średzkiego z dnia 23 grudnia 2016 r.


Zarządzenie Wewnętrzne Nr 12/2016

Starosty Średzkiego

z dnia 23 grudnia 2016r.
     


w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr 10/2011 Starosty Średzkiego z dnia 2 maja 2011r.      


Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.), zarządzam co następuje:    

§ 1. W załączniku do zarządzenia wewnętrznego Nr 10/2011 Starosty Średzkiego z dnia 2 maja 2011r. w sprawie zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp., wraz ze zmianami, wprowadzam następującą zmianę : -    § 1 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie : „2) komórce organizacyjnej - oznacza to wydziały, referaty i samodzielne stanowiska określone w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej."  


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu i pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku ds. kontroli.  


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   


Starosta
/-/ Marcin Bednarz


w sprawie : powołania komisji socjalnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie : wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr 10/2011 Starosty Średzkiego z dnia 2 maja 2011r.
w sprawie utworzenia w stanie stałej gotowości obronnej państwa stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zasad postępowania z pamięciami przenośnymi typu „PenDrive" w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
dotyczące wprowadzenia Instrukcji w sprawie zarządzania oprogramowaniem w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem przetwarzającym dane osobowe w systemach informatycznych, znajdujących się w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego nr 9/2015 Starosty Średzkiego z dnia 26 czerwca 2015 r.
w sprawie zmian w regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.
w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.