2016 rok

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 13/2016 Starosty Średzkiego z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zmiany:
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 13/2016
Starosty Średzkiego

z dnia 29 grudnia 2016 roku
    

w sprawie : wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej  

        Na podstawie art.8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 800), zarządzam co następuje:    

§ 1.
Wprowadzam Regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej, uzgodniony z reprezentantem pracowników Starostwa, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.    

§ 2.
 Traci moc Zarządzenie Wewnętrzne Nr 12/2009 Starosty Średzkiego z dnia 11 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.,  wraz ze zmianami.    

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.


Starosta
/-/ MArcin Bednarz

Załączniki do zarządzenia:
  1. Regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej - do pobrania (plik doc) wraz z załącznikami:

 

 

w sprawie : powołania komisji socjalnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie : wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr 10/2011 Starosty Średzkiego z dnia 2 maja 2011r.
w sprawie utworzenia w stanie stałej gotowości obronnej państwa stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zasad postępowania z pamięciami przenośnymi typu „PenDrive" w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
dotyczące wprowadzenia Instrukcji w sprawie zarządzania oprogramowaniem w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem przetwarzającym dane osobowe w systemach informatycznych, znajdujących się w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego nr 9/2015 Starosty Średzkiego z dnia 26 czerwca 2015 r.
w sprawie zmian w regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.
w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.