2017 rok

Zarządzenie Wewnętrzne nr 1/2017 Starosty Średzkiego z dnia 3 stycznia 2017 r.


Zarządzenie Wewnętrzne nr 1/2017
Starosty Średzkiego
z dnia 3 stycznia 2017 r.  


w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu materiałów niejawnych przechowywanych w Kancelarii Niejawnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej 

Na podstawie art. 6 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1167) zarządzam co następuje:              


§ 1.
Powołuję Komisję do dokonania przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne przechowywanych w Kancelarii Niejawnej Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej zwaną dalej "Komisją" w składzie:
l)  Stanisław Litke - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Przewodniczący,
2) Henryk Markiewicz - Kierownik Kancelarii Niejawnej - Członek,
3) Marek Witczak - Inspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - Członek.  


§ 2. 1.  Komisja dokona przeglądu materiałów niejawnych pod kątem spełniania ustawowych przesłanek ochrony oraz sprawdzenia stanu ewidencyjnego i faktycznego materiałów.
2. W czasie przeglądu Komisja dokona zakwalifikowania materiałów do dalszego przechowywania lub przeznaczenia ich do zniszczenia.
3. Komisja przedstawi również propozycje w sprawie utrzymania, obniżenia lub zniesienia klauzul tajności przechowywanych materiałów.  


§ 3. Komisja ze swoich czynności sporządzi stosowne protokoły, które przedłoży do zatwierdzenia Staroście Średzkiemu.  


§ 4. Zatwierdzenie przedłożonych protokołów stanowić będzie podstawę do dokonania zmian klauzul na dokumentach i w dziennikach ewidencyjnych, a także po akceptacji właściwego Archiwum - ich komisyjnego zniszczenia.  


§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.  


§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Starosta
/-/ Marcin Bednarz

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 16/2014 Starosty Średzkiego z dnia 22.10.2014r.
w sprawie organizacji ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie przeprowadzenia przeglądu i przekwalifikowania sprzętu i materiałów znajdujących się w magazynie obrony cywilnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie wprowadzenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie ustalenia 14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości
w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz jego Zastępcy w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wprowadzenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie organizacji Stanowiska Kierowania Starosty Średzkiego w zapasowym miejscu pracy, na okres pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także na okres wojny
w sprawie organizacji Stanowiska Kierowania Starosty Średzkiego, na okres pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także na okres wojny
w sprawie organizacji ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu materiałów niejawnych przechowywanych w Kancelarii Niejawnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej