2017 rok

Zarządzenie Wewnętrzne nr 4/2017 Starosty Średzkiego z dnia 22 lutego 2017 r.


 
Zarządzenie Wewnętrzne nr 4/2017
Starosty Średzkiego
z dnia 22 lutego 2017 r.  


w sprawie organizacji Stanowiska Kierowania Starosty Średzkiego
w zapasowym miejscu pracy, na okres pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także na okres wojny


                Na podstawie § 8 ust.2 pkt 3 i ust.3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218) oraz § 11 ust. 1 pkt 6 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. Nr 98, poz. 978),  zarządzam co następuje:  

§ 1. W czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, w tym w razie wystąpienia  działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny tworzy się Stanowisko Kierowania Starosty Średzkiego w zapasowym miejscu pracy, na rzecz którego funkcjonuje stały dyżur.  

§ 2.
Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem  Stanowiska Kierowania Starosty Średzkiego w zapasowym miejscu pracy oraz sprawdzanie gotowości do działania powierzam Kierownikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej. 

§ 3. Zasady organizacji i funkcjonowania Stanowiska Kierowania Starosty Średzkiego w zapasowym miejscu pracy określa oddzielna dokumentacja. 

§ 4. Organizację ochrony i obrony Stanowiska Kierowania Starosty Średzkiego w zapasowym miejscu pracy powierzam Kierownikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, który w uzgodnieniu z Komendantem Powiatowym Policji w Środzie Wielkopolskiej, opracuje „Plan ochrony i obrony Stanowiska Kierowania Starosty Średzkiego w zapasowym miejscu pracy".  

§ 5. Sekretarz Powiatu Średzkiego dla prawidłowego funkcjonowania Stanowiska Kierowania Starosty Średzkiego zapewnia niezbędne materiały i wyposażenie w porozumieniu z Kierownikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.  

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Starosta
/-/ Marcin Bednarzw sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 16/2014 Starosty Średzkiego z dnia 22.10.2014r.
w sprawie organizacji ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie przeprowadzenia przeglądu i przekwalifikowania sprzętu i materiałów znajdujących się w magazynie obrony cywilnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie wprowadzenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie ustalenia 14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości
w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz jego Zastępcy w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wprowadzenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie organizacji Stanowiska Kierowania Starosty Średzkiego w zapasowym miejscu pracy, na okres pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także na okres wojny
w sprawie organizacji Stanowiska Kierowania Starosty Średzkiego, na okres pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także na okres wojny
w sprawie organizacji ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu materiałów niejawnych przechowywanych w Kancelarii Niejawnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej