2017 rok

Zarządzenie Wewnętrzne nr 6/2017 Starosty Średzkiego z dnia 12 kwietnia 2017 r.

 

Zarządzenie Wewnętrzne nr  6/2017 

Starosty Średzkiego
z dnia 12 kwietnia 2017 r.


w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej       

Na podstawie art. 39 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ),  zarządzam, co następuje:    

§1. Ustala się regulamin wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej, w brzemieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.   

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.     

§3. Traci moc Zarządzenie Wewnętrzne nr 8/2009 Starosty Średzkiego z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp., wraz ze zmianami.       

§4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania do wiadomości pracownikom Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej z mocą obowiązującą od 1 maja 2017 r.


Starosta
/-/ Marcin Bednarz

Załączniki do zarządzenia:
  1. Regulamin wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej - do pobrania (plik pdf) wraz załącznikami:

     

 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 16/2014 Starosty Średzkiego z dnia 22.10.2014r.
w sprawie organizacji ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie przeprowadzenia przeglądu i przekwalifikowania sprzętu i materiałów znajdujących się w magazynie obrony cywilnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie wprowadzenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie ustalenia 14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości
w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz jego Zastępcy w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wprowadzenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie organizacji Stanowiska Kierowania Starosty Średzkiego w zapasowym miejscu pracy, na okres pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także na okres wojny
w sprawie organizacji Stanowiska Kierowania Starosty Średzkiego, na okres pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także na okres wojny
w sprawie organizacji ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu materiałów niejawnych przechowywanych w Kancelarii Niejawnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej