2017 rok

Zarządzenie Wewnętrzne nr 7/2017 Starosty Średzkiego z dnia 30 czerwca 2017 r.

Traci moc na podstawie: Zarządzenie Wewnętrzne nr 4/2018 Starosty Średzkiego z dnia 18 maja 2018 r.


Zarządzenie Wewnętrzne nr 7/2017     
Starosty Średzkiego
z dnia 30 czerwca 2017 r.    

w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz jego Zastępcy w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
         

Na podstawie art. 34 ust.1 i art. 35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 814 ze zm.) oraz art. 36 a ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) zarządzam co następuje:.    

§ 1. 1. Powołuję Panią Paulinę Tokarek - Inspektora w Wydziale Organizacyjnym i Inwestycji, na Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w Starostwie Powiatowym w  Środzie Wielkopolskiej, zwanym dalej „Starostwem".
2. Powołuję na Zastępcę Administratora Bezpieczeństwa Informacji Pana Tomasza Surdyka -  na zasadzie outsourcingu usług.
3. Administrator Bezpieczeństwa Informacji  podlega bezpośrednio Staroście.   

§ 2. 1. Zadaniem Administratora Bezpieczeństwa Informacji jest realizacja czynności określonych w art.36a ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i przepisach wykonawczych do niej oraz polityce bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, wdrożonych w Starostwie.
2. Zastępca Administratora Bezpieczeństwa Informacji wykonuje zadania i czynności określone w złączniku do niniejszego zarządzenia.    

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.    

§ 4. Traci moc Zarządzenie Wewnętrzne nr 9/2015 Starosty Średzkiego z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz jego Zastępcy w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp., wraz ze zmianami.  

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2017 r.      


Starosta
/-/ Marcin Bednarz


Załącznik
do Zarządzenia Wewnętrznego nr 7/2017
Starosty Średzkiego
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zakres zadań Zastępcy Administratora Bezpieczeństwa Informacji - Pana Tomasza Surdyka:

1) sporządzanie pełnej dokumentacji (procedur) ochrony danych osobowych wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a także z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych,
2) wdrażanie odpowiednich środków organizacyjnych, technicznych i fizycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w szczególności w systemach informatycznych,
3) wykrywanie i natychmiastowe reagowanie na przypadki naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych,
4) podejmowanie działań w zakresie doskonalenia i zwiększenia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych ,
5) monitorowanie i przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z przetwarzania, wytwarzania i przechowywania danych osobowych w szczególności w systemach informatycznych,
6) przeprowadzanie sprawdzeń oraz audytów wdrożonych zabezpieczeń w celu ochrony danych osobowych,
7) przeciwdziałanie dostępowi osób nieuprawnionych i nieupoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
8) aktualizowanie dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych,
9) przeprowadzanie szkoleń pracowników z zakresu ochrony danych osobowych,
10) wydawanie zaświadczeń o odbyciu szkolenia z zakresu danych osobowych,
11) wytwarzanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem audytów wewnętrznych,
12) wskazywanie nowych rozwiązań dotyczących podniesienia poziomu bezpieczeństwa w stanowiskach komputerowych przetwarzających dane osobowe,
13) przeprowadzanie czynności wyjaśniających w sytuacjach naruszeń zasad ochrony danych osobowych,
14) reprezentowanie Administratora Danych Osobowych oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) i uczestniczenie we wszystkich czynnościach, wyjaśnieniach oraz audytach w trakcie czynności przeprowadzanych przez przedstawiciela Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
15) współpraca z ABI w zakresie sporządzania sprawozdań dotyczących ochrony danych osobowych,
16) prowadzenie działań prewencyjnych, zapobiegających nieuprawnionemu  przekazywaniu informacji zawierających dane osobowe,
17) wykonywanie innych czynności  na polecenie  ABI, wspomagających realizację zadań ABI.w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 16/2014 Starosty Średzkiego z dnia 22.10.2014r.
w sprawie organizacji ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie przeprowadzenia przeglądu i przekwalifikowania sprzętu i materiałów znajdujących się w magazynie obrony cywilnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie wprowadzenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie ustalenia 14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości
w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz jego Zastępcy w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wprowadzenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie organizacji Stanowiska Kierowania Starosty Średzkiego w zapasowym miejscu pracy, na okres pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także na okres wojny
w sprawie organizacji Stanowiska Kierowania Starosty Średzkiego, na okres pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także na okres wojny
w sprawie organizacji ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu materiałów niejawnych przechowywanych w Kancelarii Niejawnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej