2017 rok

Zarządzenie Wewnętrzne nr 9/2017 Starosty Średzkiego z dnia 24 lipca 2017 r.


Zarządzenie Wewnętrzne nr 9/2017

Starosty Średzkiego

z dnia 24 lipca 2017 r.

 
w sprawie ustalenia 14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej 

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zmianami)  oraz  art. 34 ust. 1 i art. 35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 814 ze zmianami) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  W związku z wystąpieniem w miesiącu listopadzie 2017 r. święta przypadającego w innym dniu niż niedziela, wyznaczam  dzień 14 sierpnia 2017r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej, za dzień 11 listopada 2017 r.
 
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Kierownika Wydziału Organizacyjnego i Inwestycji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


w.z. STAROSTY
/-/ Piotr Kasprzak
Wicestarosta

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 16/2014 Starosty Średzkiego z dnia 22.10.2014r.
w sprawie organizacji ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie przeprowadzenia przeglądu i przekwalifikowania sprzętu i materiałów znajdujących się w magazynie obrony cywilnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie wprowadzenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie ustalenia 14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości
w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz jego Zastępcy w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wprowadzenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie organizacji Stanowiska Kierowania Starosty Średzkiego w zapasowym miejscu pracy, na okres pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także na okres wojny
w sprawie organizacji Stanowiska Kierowania Starosty Średzkiego, na okres pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także na okres wojny
w sprawie organizacji ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu materiałów niejawnych przechowywanych w Kancelarii Niejawnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej