2017 rok

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 11/2017 Starosty Średzkiego z dnia 19 października 2017 r.,


Zarządzenie  Wewnętrzne
Starosty Średzkiego Nr 11/2017
z dnia 19 października 2017 r.  

w sprawie przeprowadzenia przeglądu i  przekwalifikowania sprzętu i materiałów znajdujących się w magazynie obrony cywilnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.              

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1430), § 3 pkt.14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850),  oraz  Planu działania w zakresie obrony cywilnej Szefa obrony cywilnej Powiatu Średzkiego w 2017 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzenie  szczegółowego przeglądu i przeklasyfikowania sprzętu i materiałów znajdujących się  w  magazynie obrony cywilnej w Starostwie Powiatowym i zakwalifikowanie go do właściwej kategorii.                                                           

§ 2. Szczegółowe zasady przekwalifikowania sprzętu obrony cywilnej określają wytyczne stanowiące  załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Komisja zakończy pracę sporządzając protokół. Sprzęt i materiały które utraciły swoje wartości zgodnie ze swoim przeznaczeniem, a także nie nadające się do naprawy, zostaną zaliczone do kat. V i przedstawione do wybrakowania.

§ 4. Do przeprowadzenia czynności, o których mowa w § 1 powołuję Komisję w składzie:
      1. Stanisław Litke -  Przewodniczący
      2. Marek Witczak -  Członek
      3. Anna Jaśkowiak - Członek

§ 5. Czynności, o których mowa w § 1 należy przeprowadzić w terminie do dnia 31.10.2017 r.                                                           

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.                                                           

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Starosta
/-/ Marcin Bednarz

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 16/2014 Starosty Średzkiego z dnia 22.10.2014r.
w sprawie organizacji ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie przeprowadzenia przeglądu i przekwalifikowania sprzętu i materiałów znajdujących się w magazynie obrony cywilnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie wprowadzenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie ustalenia 14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości
w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz jego Zastępcy w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wprowadzenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie organizacji Stanowiska Kierowania Starosty Średzkiego w zapasowym miejscu pracy, na okres pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także na okres wojny
w sprawie organizacji Stanowiska Kierowania Starosty Średzkiego, na okres pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także na okres wojny
w sprawie organizacji ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu materiałów niejawnych przechowywanych w Kancelarii Niejawnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej