2017 rok

Zarządzenie Wewnętrzne nr 12/2017 Starosty Średzkiego z dnia 30 listopada 2017 r.


Traci moc na podstawie:


Zarządzenie Wewnętrzne nr 12/2017
Starosty Średzkiego
z dnia 30 listopada 2017 r. 

w sprawie organizacji ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej              

Na podstawie art. 14 ust. 2  i art. 52 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1167- ze zm.) zarządzam co następuje:  

§  1. 1.   Powołuję  Marka WITCZAKA - Inspektora w Wydziale Zarządzania Kryzysowego  i Bezpieczeństwa na Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".  
2. Pełnomocnik podlega bezpośrednio Staroście Średzkiemu i kieruje Pionem Ochrony - wyodrębnioną komórką organizacyjną ds. ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.  

§ 2.  Zakres obowiązków Pełnomocnika określa art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1167- ze zm.).  
§ 3.  Powołuję  do składu Pionu Ochrony następujące osoby:
1) Henryka MARKIEWICZA - Inspektora w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa na Kierownika Kancelarii Niejawnej,
2) Paulinę TOKAREK - Inspektora w Wydziale Organizacyjnym i Inwestycji na Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego,
3) Tomasza SURDYKA na Administratora  Systemu  Teleinformatycznego - na zasadzie outsourcingu.  

§ 4. Traci moc Zarządzenie Wewnętrzne nr 2/2017 Starosty Średzkiego z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie organizacji ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.  

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Starosta
/-/ Marcin Bednarz


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 16/2014 Starosty Średzkiego z dnia 22.10.2014r.
w sprawie organizacji ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie przeprowadzenia przeglądu i przekwalifikowania sprzętu i materiałów znajdujących się w magazynie obrony cywilnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie wprowadzenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie ustalenia 14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości
w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz jego Zastępcy w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wprowadzenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie organizacji Stanowiska Kierowania Starosty Średzkiego w zapasowym miejscu pracy, na okres pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także na okres wojny
w sprawie organizacji Stanowiska Kierowania Starosty Średzkiego, na okres pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także na okres wojny
w sprawie organizacji ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu materiałów niejawnych przechowywanych w Kancelarii Niejawnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej