2017 rok

Zarządzenie Wewnętrzne nr 14/2017 Starosty Średzkiego z dnia 14 grudnia 2017 r.


Zarządzenie Wewnętrzne nr 14/2017
Starosty Średzkiego
z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej       

Na podstawie art. 39 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.902 ze zm),  zarządzam, co następuje:   

§1. W Regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej stanowiącym załącznik do zarządzenia wewnętrznego nr 6/2017 Starosty Średzkiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. wprowadzam się następujące zmiany:
  • załącznik nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielopolskiej zastępuje się załącznikiem w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  • załącznik nr 2 do Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej zastępuje się załącznikiem w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,    

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.    

§3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania do wiadomości pracownikom Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.


Starosta
/-/ Marcin Bednarz


Załączniki do zarządzenia:

 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 16/2014 Starosty Średzkiego z dnia 22.10.2014r.
w sprawie organizacji ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie przeprowadzenia przeglądu i przekwalifikowania sprzętu i materiałów znajdujących się w magazynie obrony cywilnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie wprowadzenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie ustalenia 14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości
w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz jego Zastępcy w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wprowadzenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie organizacji Stanowiska Kierowania Starosty Średzkiego w zapasowym miejscu pracy, na okres pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także na okres wojny
w sprawie organizacji Stanowiska Kierowania Starosty Średzkiego, na okres pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także na okres wojny
w sprawie organizacji ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu materiałów niejawnych przechowywanych w Kancelarii Niejawnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej