2017 rok

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 15/2017 Starosty Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r.


Zarządzenie Wewnętrzne Nr 15/2017
Starosty Średzkiego
z dnia 20 grudnia 2017 r.    

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.         

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2342) oraz Zarządzenia Wewnętrznego Nr 16/2014 Starosty Średzkiego z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej oraz wprowadzenia Instrukcji określającej zasady przeprowadzania inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. , wraz ze zmianami, zarządzam co następuje:  

§ 1. Przeprowadzenie w dniu 29 grudnia 2017 r. inwentaryzacji - metodą spisu z natury - w magazynach oraz druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.  

§ 2. Przeprowadzenie weryfikacji wartości niematerialnych i prawnych - oprogramowanie komputerowe - na dzień 31 grudnia 2017 r. przez Wydział Organizacyjny i Inwestycji, poprzez porównanie danych ewidencyjnych z dokumentami źródłowymi.  

§ 3. Przeprowadzenie weryfikacji gruntów na dzień 31 grudnia 2017 r. przez Referat Gospodarki Nieruchomościami, poprzez porównanie danych ewidencyjnych z dokumentami źródłowymi.                           

§ 4. Przeprowadzenie inwentaryzacji, w drodze uzgodnienia sald, stanu należności i zobowiązań oraz pozostałych aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2017 r.  

§ 5. 1. Do przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa w § 1 powołuję zespół spisowy w składzie:
  • Alicja Zalewska                                          - Przewodnicząca zespołu spisowego
  • Elżbieta Morawiec
  • Ewa Andrzejewska.      
2. Weryfikację, o której mowa w § 2 przeprowadzi: Anna Ambroży, Paulina Tokarek. 
              
3. Weryfikację, o której mowa w § 3 przeprowadzi: Daria Polnar, Paulina Maćkowiak. 
   
4. Inwentaryzację, o której mowa w § 4  przeprowadzi Główny Księgowy.  

§ 6. 1. Za terminowe i prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji w zakresie wynikającym z  § 1 czynię odpowiedzialną Przewodniczącą Komisji Inwentaryzacyjnej.         2. Za terminowe i prawidłowe przeprowadzenie weryfikacji i inwentaryzacji w zakresie wynikającym z § 2-4 czynię odpowiedzialnym Głównego Księgowego.               

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta
/-/ Marcin Bednarz


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 16/2014 Starosty Średzkiego z dnia 22.10.2014r.
w sprawie organizacji ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie przeprowadzenia przeglądu i przekwalifikowania sprzętu i materiałów znajdujących się w magazynie obrony cywilnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie wprowadzenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie ustalenia 14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości
w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz jego Zastępcy w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wprowadzenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie organizacji Stanowiska Kierowania Starosty Średzkiego w zapasowym miejscu pracy, na okres pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także na okres wojny
w sprawie organizacji Stanowiska Kierowania Starosty Średzkiego, na okres pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także na okres wojny
w sprawie organizacji ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu materiałów niejawnych przechowywanych w Kancelarii Niejawnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej