2017 rok

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 8/2017 Starosty Średzkiego z dnia 12 lipca 2017 r.

Zarządzenie Wewnętrzne
Nr 8/2017 Starosty Średzkiego
z dnia 12 lipca 2017 roku  

w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U, z 2016 r. poz. 1047 ze zm.) oraz zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1870) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawi szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego,. Jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 760), w Zarządzeniu Wewnętrznym Nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W załączniku Nr 1 Zakładowy plan kont dla Starostwa w Środzie Wlkp. w § 10 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Wpłaty na poczet opłat mogą być dokonywane w siedzibie Starostwa Powiatowego za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny (uchwała nr XLVIII/335/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 czerwca 2017 r.). Pracownik przyjmujący wpłatę kartą lub Blikiem prowadzi pomocniczą ewidencję analityczną, na której znajdują się dane osoby wpłacającej oraz kwota i tytuł wpłaty.".  

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
/-/ Marcin Bednarz


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 16/2014 Starosty Średzkiego z dnia 22.10.2014r.
w sprawie organizacji ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie przeprowadzenia przeglądu i przekwalifikowania sprzętu i materiałów znajdujących się w magazynie obrony cywilnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie wprowadzenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie ustalenia 14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości
w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz jego Zastępcy w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wprowadzenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie organizacji Stanowiska Kierowania Starosty Średzkiego w zapasowym miejscu pracy, na okres pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także na okres wojny
w sprawie organizacji Stanowiska Kierowania Starosty Średzkiego, na okres pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także na okres wojny
w sprawie organizacji ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu materiałów niejawnych przechowywanych w Kancelarii Niejawnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej