2020 rok

Zarządzenie Wewnętrzne 1/2020 Starosty Średzkiego z dnia 20 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Wewnętrzne 1/2020
Starosty Średzkiego
z dnia 20 stycznia 2020 r.

 w sprawie procedury przygotowania wniosków do projektów uchwał i uchwał zarządu zmieniających uchwałę budżetową oraz uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 34 ust. 1, art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2019 r., poz. 511, 1571 i 1815), art. 230 ust. 1 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869, 1649 i 2245) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady postępowania w sprawie przygotowania materiałów do projektów uchwał Zarządu, uchwał zmieniających budżet i uchwał dotyczących wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Średzkiego.

§ 2. 1. Wnioski powiatowych jednostek organizacyjnych oraz wydziałów Starostwa Powiatowego dotyczące zmiany budżetu należy składać za pomocą programu LBPP oraz PABS, a dotyczące zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Średzkiego w formie papierowej.
2. Wnioski w wersji elektronicznej oraz papierowej winny zostać przedłożone Skarbnikowi niezwłocznie, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed:
a) ostatecznym terminem sporządzenia projektu uchwały Rady Powiatu Średzkiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej lub wieloletniej prognozy finansowej (np. ostateczny termin sporządzenia projektu uchwały przypada na poniedziałek, więc wnioski powinny zostać złożone do wtorku poprzedzającego tydzień złożenia projektu),
b) planowanym terminem sporządzenia uchwały zarządu zmieniającej uchwałę budżetową (np. planowany termin sporządzenia uchwały przypada na wtorek, czyli dzień posiedzenia Zarządu, więc wnioski powinny zostać złożone do środy poprzedzającej ten termin).
3. Zobowiązuje się kierowników wydziałów oraz jednostek organizacyjnych do przedkładania wniosków w terminach umożliwiających ich ujęcie w budżecie lub wieloletniej prognozie finansowej przed planowaną realizacją wydatku lub zaciągnięciem zobowiązania.

§ 3. Wzór wniosku w sprawie zmiany lub wprowadzenia nowego programu, projektu lub zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi, kierownikom jednostek organizacyjnych oraz wydziałów Starostwa Powiatowego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
/-/ Ernest Iwańczuk

Załącznik do zarządzenia:

  • Wzór wniosku w sprawie zmiany lub wprowadzenia nowego programu, projektu lub zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej - do pobrania (plik xls)

 

 

 

w sprawie powołania Komisji do spraw zniszczenia weksli i deklaracji wekslowych
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniające zarządzenie nr 15/2020 Starosty Średzkiego z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia zasad pracy zdalnej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej w celu zapobiegania i przeciwdziała COVID-19.
w sprawie ustalenia zasad pracy zdalnej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej w celu zapobiegania i przeciwdziała COVID-19
w sprawie: powołania komisji do dokonania wydzielenia i oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania.
zmieniające zarządzenie nr 12/2020 Starosty Średzkiego z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz wypłacania ekwiwalentu za pranie, czyszczenie lub naprawę wydanej odzieży, obuwia roboczego.
w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz wypłacania ekwiwalentu za pranie, czyszczenie lub naprawę wydanej odzieży, obuwia roboczego.
w sprawie ustalenia i wprowadzenia procedury przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. i na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Średzkiego.
w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej na celu ochrony zdrowia i życia pracowników oraz interesantów
w sprawie przeprowadzenia ozonowania wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wdrożenia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników i interesantów Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie powołania komisji w celu wyłączenia materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie procedury przygotowania wniosków do projektów uchwał i uchwał zarządu zmieniających uchwałę budżetową oraz uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej