2020 rok

Zarządzenie Wewnętrzne nr 4/2020 Starosty Średzkiego z dnia 2 marca 2020 r.

Zarządzenie Wewnętrzne nr 4/2020
Starosty Średzkiego
z dnia 2 marca 2020 r.
 

w sprawie powołania komisji w celu wyłączenia materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.  

             Na podstawie art. 40 ust. 3 pkt 3, w związku z art. 7d pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020, poz. 276) oraz § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183), zarządzam co następuję: 

§ 1. Powołuję komisję do wyłączenia materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w następującym składzie:

1.

Przewodniczący

Dominik Maruk

Geodeta Powiatowy

 

 

 

 

2.

Zastępca przewodniczącego

Grzegorz Kopiński

Geodeta w Powiatowym  Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

3.

Sekretarz

Norbert Mądry

Geodeta w Powiatowym  Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

4.

Członek

Małgorzata Jankowiak

Geodeta w Powiatowym  Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

 

 

 

5.

Członek

Robert Drozd

Geodeta w Powiatowym  Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

§ 2. Komisja działa zgodnie z przepisami § 27 ust.2 i 3 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183).

§ 3. Komisja została powołana na czas nieokreślony. 

§ 4. Traci moc Zarządzenie Wewnętrzne Nr 1/2014 Starosty Średzkiego z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji w celu wyłączenia materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA
/-/ Ernest Iwańczuk

 

w sprawie powołania Komisji do spraw zniszczenia weksli i deklaracji wekslowych
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniające zarządzenie nr 15/2020 Starosty Średzkiego z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia zasad pracy zdalnej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej w celu zapobiegania i przeciwdziała COVID-19.
w sprawie ustalenia zasad pracy zdalnej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej w celu zapobiegania i przeciwdziała COVID-19
w sprawie: powołania komisji do dokonania wydzielenia i oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania.
zmieniające zarządzenie nr 12/2020 Starosty Średzkiego z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz wypłacania ekwiwalentu za pranie, czyszczenie lub naprawę wydanej odzieży, obuwia roboczego.
w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz wypłacania ekwiwalentu za pranie, czyszczenie lub naprawę wydanej odzieży, obuwia roboczego.
w sprawie ustalenia i wprowadzenia procedury przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. i na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Średzkiego.
w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej na celu ochrony zdrowia i życia pracowników oraz interesantów
w sprawie przeprowadzenia ozonowania wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wdrożenia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników i interesantów Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie powołania komisji w celu wyłączenia materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie procedury przygotowania wniosków do projektów uchwał i uchwał zarządu zmieniających uchwałę budżetową oraz uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej