2020 rok

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 6/2020 Starosty Średzkiego z dnia 6 kwietnia 2020 r.

 Zarządzenie Wewnętrzne Nr 6/2020
Starosty Średzkiego
z dnia 6 kwietnia 2020 roku

w sprawie wdrożenia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników i interesantów Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 ze zmianami) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz.374, poz. 568) oraz na podstawie § 13 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 566)  zarządzam co następuje:

§ 1. W związku z potencjalnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się COVID-19 od dnia 6 kwietnia 2020 roku do odwołania wprowadzam skrócony czas obsługi interesantów Punktu Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5, w poniedziałki od godziny 8.00 do godziny 9.00, od wtorku do piątku od godziny 7.00 do godziny 9.00. Po tej godzinie następuje wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów oraz zamknięcie Punktu Obsługi Klienta.

§ 2. Obsługa interesantów po godzinie 9.00 będzie odbywała się w sposób zdalny przy wykorzystaniu dostępnych środków elektronicznego przekazu. Korespondencja pisemna, w tym wnioski przekazywane będą do Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej pocztą tradycyjną oraz poprzez wrzucenie do specjalnie wyznaczanej do tego urny udostępnionej przy wejściu do urzędu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
/-/ Ernest Iwańczuk

 

 

 

w sprawie powołania Komisji do spraw zniszczenia weksli i deklaracji wekslowych
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniające zarządzenie nr 15/2020 Starosty Średzkiego z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia zasad pracy zdalnej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej w celu zapobiegania i przeciwdziała COVID-19.
w sprawie ustalenia zasad pracy zdalnej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej w celu zapobiegania i przeciwdziała COVID-19
w sprawie: powołania komisji do dokonania wydzielenia i oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania.
zmieniające zarządzenie nr 12/2020 Starosty Średzkiego z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz wypłacania ekwiwalentu za pranie, czyszczenie lub naprawę wydanej odzieży, obuwia roboczego.
w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz wypłacania ekwiwalentu za pranie, czyszczenie lub naprawę wydanej odzieży, obuwia roboczego.
w sprawie ustalenia i wprowadzenia procedury przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. i na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Średzkiego.
w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej na celu ochrony zdrowia i życia pracowników oraz interesantów
w sprawie przeprowadzenia ozonowania wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wdrożenia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników i interesantów Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie powołania komisji w celu wyłączenia materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie procedury przygotowania wniosków do projektów uchwał i uchwał zarządu zmieniających uchwałę budżetową oraz uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej