2020 rok

Zarządzenie Wewnętrzne nr 10/2020 Starosty Średzkiego z dnia 9 czerwca 2020 r.

 Zarządzenie Wewnętrzne nr 10/2020
Starosty Średzkiego
z dnia 9 czerwca 2020 r.

w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zmianami)  oraz  art. 34 ust. 1 i art. 35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U z 2020 r. poz.920)  zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej wprowadza się udokumentowaną Ocenę Ryzyka Zawodowego na stanowiskach pracy stanowiącą następujące załączniki do niniejszego zarządzenia:

  • załącznik nr 1 – Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku: Pracownik administracyjno-biurowy,  
  • załącznik nr 2 – Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku: Pracownik administracyjno-biurowy (biuro obsługi klienta),
  • załącznik nr 3 – Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku: Pracownik administracyjno-biurowy (praca w terenie), 
  • załącznik nr 4 – Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku: Pracownik administracyjno-biurowy (kadra kierująca – wszystkich szczebli),
  • załącznik nr 5 – koronawirus (SARS-CoV-2) Ocena ryzyka zawodowego (wszystkie grupy pracownicze) ,
  • załącznik nr 6 – Plan działań w celu ograniczenia ryzyka związanego z narażeniem  na SARS – CoV-2 w pracy,
  • załącznik nr 7 – oświadczenie.

§ 2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej do zapoznania się z Oceną Ryzyka Zawodowego i zasadami ochrony przed zagrożeniami określonymi w opracowaniu, o którym mowa w § 1.

§  3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu Średzkiego.

§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
/-/ Ernest Iwańczuk

Załączniki do zarządzenia:

 

w sprawie powołania Komisji do spraw zniszczenia weksli i deklaracji wekslowych
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniające zarządzenie nr 15/2020 Starosty Średzkiego z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia zasad pracy zdalnej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej w celu zapobiegania i przeciwdziała COVID-19.
w sprawie ustalenia zasad pracy zdalnej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej w celu zapobiegania i przeciwdziała COVID-19
w sprawie: powołania komisji do dokonania wydzielenia i oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania.
zmieniające zarządzenie nr 12/2020 Starosty Średzkiego z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz wypłacania ekwiwalentu za pranie, czyszczenie lub naprawę wydanej odzieży, obuwia roboczego.
w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz wypłacania ekwiwalentu za pranie, czyszczenie lub naprawę wydanej odzieży, obuwia roboczego.
w sprawie ustalenia i wprowadzenia procedury przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. i na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Średzkiego.
w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej na celu ochrony zdrowia i życia pracowników oraz interesantów
w sprawie przeprowadzenia ozonowania wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wdrożenia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników i interesantów Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie powołania komisji w celu wyłączenia materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie procedury przygotowania wniosków do projektów uchwał i uchwał zarządu zmieniających uchwałę budżetową oraz uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej