2020 rok

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 11/2020 Starosty Średzkiego z dnia 15 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 11/2020
Starosty Średzkiego
z dnia 15 czerwca 2020 r.

w sprawie:  ustalenia i wprowadzenia procedury przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. i  na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Średzkiego.

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 920),  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1282) oraz ustawy z dnia 22 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam i wprowadzam procedurę przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. oraz na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Średzkiego, w brzmieniu określonym wzałączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 3. Traci moc zarządzenie wewnętrzne Nr 5/2009 Starosty Średzkiego z dnia   6 lutego  2009 roku w sprawie ustalenia i wprowadzenia procedury przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. i na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, wraz ze zmianą.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Starosta
/-/ Ernest Iwańczuk

Załączniki:

1) Procedura przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. oraz na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Średzkiego - do pobrania (plik pdf) wraz załącznkami:

 

w sprawie powołania Komisji do spraw zniszczenia weksli i deklaracji wekslowych
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniające zarządzenie nr 15/2020 Starosty Średzkiego z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia zasad pracy zdalnej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej w celu zapobiegania i przeciwdziała COVID-19.
w sprawie ustalenia zasad pracy zdalnej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej w celu zapobiegania i przeciwdziała COVID-19
w sprawie: powołania komisji do dokonania wydzielenia i oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania.
zmieniające zarządzenie nr 12/2020 Starosty Średzkiego z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz wypłacania ekwiwalentu za pranie, czyszczenie lub naprawę wydanej odzieży, obuwia roboczego.
w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz wypłacania ekwiwalentu za pranie, czyszczenie lub naprawę wydanej odzieży, obuwia roboczego.
w sprawie ustalenia i wprowadzenia procedury przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. i na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Średzkiego.
w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej na celu ochrony zdrowia i życia pracowników oraz interesantów
w sprawie przeprowadzenia ozonowania wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wdrożenia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników i interesantów Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie powołania komisji w celu wyłączenia materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie procedury przygotowania wniosków do projektów uchwał i uchwał zarządu zmieniających uchwałę budżetową oraz uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej