2020 rok

Zarządzenie Wewnętrzne nr 12/2020 Starosty Średzkiego z dnia 5 sierpnia 2020 r.


Zmiany:

 

Zarządzenie Wewnętrzne nr 12/2020
Starosty Średzkiego
z dnia 5 sierpnia 2020 r.

w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz wypłacania ekwiwalentu za pranie, czyszczenie lub naprawę wydanej odzieży, obuwia roboczego.

Na podstawie art. 2376 - art. 23710ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) zarządzam, co  następuje:

§ 1.

 1. W celu zabezpieczenia pracowników przed niepożądanym działaniem czynników zewnętrznych podczas wykonywania obowiązków służbowych, a także ze względu na bezpieczeństwo i higienę pracy uprawnionym pracownikom przysługują środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze.
 2. Rodzaje środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne oraz przewidywane okresy ich użytkowania określa tabela stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 3. Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze powinny spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności, potwierdzone na produkcie znakiem CE.
 4. Środki ochrony indywidualnej mogą być użytkowane do czasu utraty ich cech ochronnych, a odzież i obuwie robocze przez okres używalności wskazany w załączniku nr 1 lub przed jego upływem do momentu, w którym niemożliwe będzie dokonanie ich naprawy.
 5. W przypadku zużycia, bądź niemożliwego do naprawy zniszczenia asortymentu, przed upływem okresu używalności wskazanego w Tabeli w załączniku nr 1, uprawnionemu pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem do pracodawcy o zakup nowego wyposażenia wraz z uzasadnieniem. Decyzję w przedmiotowej sprawie podejmuje pracodawca.
 6. Środki ochrony indywidualnej, obuwie i odzież robocza przeznaczone są do wyłącznego używania przez uprawnionego pracownika podczas i w związku z wykonywaniem prac i zadań służbowych.
 7. Prawo do otrzymania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego uprawniony pracownik nabywa z dniem zawarcia umowy o pracę.
 8. Środki ochrony indywidualnej, obuwie i odzież robocza dostarczone pracownikowi przez pracodawcę stanowią własność pracodawcy i są przydzielane pracownikom nieodpłatnie za pisemnym pokwitowaniem.
 9. W przypadku utraty przez pracownika uprawnień do korzystania ze środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, a w szczególności w wyniku rozwiązania umowyo pracę, zmiany Wydziału, zmiany stanowiska pracy w danym Wydziale – pracownik zobowiązany jest zwrócić pobrane asortymenty, bądź ich równowartość pieniężną umniejszoną o stopień ich zużycia, ustalany proporcjonalnie na podstawie czasookresu przynależności danej rzeczy zgodnie z Tabelą (załącznikiem nr 1).
 10. Decyzję w konkretnej sprawie, dotyczącą sposobu rozliczenia się z przedmiotowego mienia podejmuje pracodawca.

§ 2.

Pracodawca zapewnia pranie i czyszczenie odzieży roboczej w przypadku ich zabrudzenia. Pracownik każdorazowo zgłasza w Wydziale Organizacyjno-Prawnym konieczność prania lub czyszczenia odzieży roboczej.

§ 3.

 1. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których przysługują środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, w Wydziale Organizacyjno-Prawnym prowadzone są imienne karty ewidencyjne przydziału tych środków (załącznik nr 2).
 2. Okres użytkowania odzieży i obuwia roboczego odnosi się do pełnego wymiaru czasu pracy. W przypadku zatrudnienia pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy, okres użytkowania przydzielonej odzieży, obuwia i środków ochrony indywidualnej ulega proporcjonalnie zwiększeniu.

 § 4.

 Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu Średzkiego.

§ 5.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Starosta
/-/ Ernest Iwańczuk

Załączniki do zarządzenia:

 

w sprawie powołania Komisji do spraw zniszczenia weksli i deklaracji wekslowych
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniające zarządzenie nr 15/2020 Starosty Średzkiego z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia zasad pracy zdalnej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej w celu zapobiegania i przeciwdziała COVID-19.
w sprawie ustalenia zasad pracy zdalnej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej w celu zapobiegania i przeciwdziała COVID-19
w sprawie: powołania komisji do dokonania wydzielenia i oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania.
zmieniające zarządzenie nr 12/2020 Starosty Średzkiego z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz wypłacania ekwiwalentu za pranie, czyszczenie lub naprawę wydanej odzieży, obuwia roboczego.
w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz wypłacania ekwiwalentu za pranie, czyszczenie lub naprawę wydanej odzieży, obuwia roboczego.
w sprawie ustalenia i wprowadzenia procedury przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. i na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Średzkiego.
w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej na celu ochrony zdrowia i życia pracowników oraz interesantów
w sprawie przeprowadzenia ozonowania wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wdrożenia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników i interesantów Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie powołania komisji w celu wyłączenia materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie procedury przygotowania wniosków do projektów uchwał i uchwał zarządu zmieniających uchwałę budżetową oraz uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej