2020 rok

Zarządzenie Wewnętrzne nr 15/2020 Starosty Średzkiego z dnia 16 listopada 2020 roku

Zmiany:


Zarządzenie Wewnętrzne nr 15/2020

Starosty Średzkiego
z dnia 16 listopada 2020 roku

w sprawie ustalenia zasad pracy zdalnej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej w celu zapobiegania i przeciwdziała COVID-19

Na podstawie § 24a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1758, 1797, 1829, 1871, 1917, 1931, 1972),  art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., po. 1842), art. 24 i 32 rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, Dz. Urz. UE L127  z  dnia 23 maja 2018 r., s. 2)  zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. W związku z ogłoszeniem zagrożenia epidemicznego na terenie Polski i możliwym potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej wirusem SARS-CoV-2 wprowadzam możliwość pracy zdalnej, polegającej na wykonywaniu określonego zakresu pracy poza miejscem jej stałego wykonywania.
  2. Zasady pracy Starostwa w czasie zagrożenia epidemicznego wskazanej w ust. 1 określa Regulamin pracy zdalnej i zasady bezpieczeństwa danych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 § 2.

  1. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz Powiatu decyduje o wykonywaniu przez poszczególnych pracowników pracy zdalnej po konsultacji z Kierownikami Wydziałów Starostwa.
  2. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz Powiatu wydając pracownikom polecenie pracy zdalnej bierze pod uwagę w szczególności możliwość wykonywania zdalnie zadań wynikających z zakresu czynności poszczególnych pracowników oraz prawidłowe, sprawne i terminowe funkcjonowanie Wydziałów Starostwa.
  3. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz Powiatu podejmując decyzję może wyłączyć z zakresu wykonywania pracy zdalnej pracowników wykonujących zadania niezbędne do pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub Starostwa, jeśli nie jest możliwe ich wykonywanie w trybie zdalnym.

 

§ 3.

  1. Zobowiązuję kierujących wydziałami Starostwa wszystkich szczebli do zapoznania podległych pracowników z przyjętymi rozwiązaniami dotyczącymi pracy zdalnej, określonymi niniejszym zarządzeniem.
  2. Zobowiązuję wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej do zapoznania się z treścią i stosowania niniejszego zarządzenia.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu oraz kierownikom poszczególnych wydziałów Starostwa w zakresie określonym w zarządzeniu.

 

§ 5.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, a obowiązuje do odwołania.

 

Starosta
/-/ Ernest Iwańczuk

 

w sprawie powołania Komisji do spraw zniszczenia weksli i deklaracji wekslowych
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniające zarządzenie nr 15/2020 Starosty Średzkiego z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia zasad pracy zdalnej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej w celu zapobiegania i przeciwdziała COVID-19.
w sprawie ustalenia zasad pracy zdalnej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej w celu zapobiegania i przeciwdziała COVID-19
w sprawie: powołania komisji do dokonania wydzielenia i oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania.
zmieniające zarządzenie nr 12/2020 Starosty Średzkiego z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz wypłacania ekwiwalentu za pranie, czyszczenie lub naprawę wydanej odzieży, obuwia roboczego.
w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz wypłacania ekwiwalentu za pranie, czyszczenie lub naprawę wydanej odzieży, obuwia roboczego.
w sprawie ustalenia i wprowadzenia procedury przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. i na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Średzkiego.
w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej na celu ochrony zdrowia i życia pracowników oraz interesantów
w sprawie przeprowadzenia ozonowania wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wdrożenia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników i interesantów Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie powołania komisji w celu wyłączenia materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie procedury przygotowania wniosków do projektów uchwał i uchwał zarządu zmieniających uchwałę budżetową oraz uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej