2020 rok

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 14/2020 Starosty Średzkiego z dnia 13 listopada 2020 r.

 Zarządzenie Wewnętrzne Nr 14/2020
Starosty Średzkiego
z dnia 13 listopada 2020 roku

w sprawie: powołania komisji do dokonania wydzielenia i oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania.

Na podstawie art.5 ust. 1 pkt 2 i art.34 ust.1 pkt 2  ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t,j. Dz.U. z 2020 r.,  poz. 164), § 9 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 246) , załącznika nr 3 oraz § 38 ust. 3 załącznika nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 ze zm.), zarządzam co następuje:  

§ 1.1. Powołuję komisję do dokonania wydzielenia i oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania wytworzonej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej, , zwaną dalej „Komisją" w składzie:

  1. Bartosz Wieliński - Przewodniczący Komisji - Sekretarz Powiatu
  2. Marlena Krężlik-Pankowska - Kierownik Wydziału Komunikacji i Transportu
  3. Alicja Zalewska - podinspektor w Wydziale Organizacyjno-Prawnym - pracownik odpowiedzialny za prowadzenie archiwum zakładowego.  

2. Zadaniem Komisji jest:

  1. kwalifikowanie dokumentacji niearchiwalnej do zniszczenia na podstawie spisu wytypowanej do brakowania dokumentacji,
  2. ocena utraty znaczenia, w tym wartości dowodowej dokumentacji przeznaczonej do brakowania,
  3. sporządzenie spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie zgodnie z  § 9 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (t.j.Dz. U. z 2019 r., poz. 246),
  4. sporządzenie protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej.   

 

§ 2. Pracownik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej wydziela i sporządza wstępny spis dokumentacji niearchiwalnej, przeznaczonej do brakowania i po wykonaniu przez Komisję czynności określonych w§1 ust.2 pracownik odpowiedzialny za prowadzenie archiwum zakładowego tutejszego Starostwa sporządza wniosek do Archiwum Państwowego w Poznaniu o wydanie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.

§ 3. Komisja  jest powołana na czas zrealizowania zadania opisanego w § 1.
 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.
          
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
/-/ Ernest Iwąńczuk

 

 

 

 

w sprawie powołania Komisji do spraw zniszczenia weksli i deklaracji wekslowych
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniające zarządzenie nr 15/2020 Starosty Średzkiego z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia zasad pracy zdalnej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej w celu zapobiegania i przeciwdziała COVID-19.
w sprawie ustalenia zasad pracy zdalnej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej w celu zapobiegania i przeciwdziała COVID-19
w sprawie: powołania komisji do dokonania wydzielenia i oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania.
zmieniające zarządzenie nr 12/2020 Starosty Średzkiego z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz wypłacania ekwiwalentu za pranie, czyszczenie lub naprawę wydanej odzieży, obuwia roboczego.
w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz wypłacania ekwiwalentu za pranie, czyszczenie lub naprawę wydanej odzieży, obuwia roboczego.
w sprawie ustalenia i wprowadzenia procedury przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. i na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Średzkiego.
w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej na celu ochrony zdrowia i życia pracowników oraz interesantów
w sprawie przeprowadzenia ozonowania wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wdrożenia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników i interesantów Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie powołania komisji w celu wyłączenia materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie procedury przygotowania wniosków do projektów uchwał i uchwał zarządu zmieniających uchwałę budżetową oraz uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej