2020 rok

Zarządzenie Wewnętrzne nr 16/2020 Starosty Średzkiego z dnia 26 listopada 2020 r.

Zarządzenie Wewnętrzne nr 16/2020
Starosty Średzkiego
z dnia 26 listopada 2020 r.

zmieniające zarządzenie nr 15/2020 Starosty Średzkiego z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia zasad pracy zdalnej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej w celu zapobiegania i przeciwdziała COVID-19

Na podstawie § 24a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1758, 1797, 1829, 1871, 1917, 1931, 1972),  art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842), art. 24 i 32 rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, Dz. Urz. UE L127  z  dnia 23 maja 2018 r., s. 2) zarządzam, co następuje:

 § 1.

Zmienia się Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 15/2020 Starosty Średzkiego z dnia 16 listopada 2020 w sprawie ustalenia zasad pracy zdalnej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej w celu zapobiegania i przeciwdziała COVID-19 - Regulamin pracy zdalnej i zasady bezpieczeństwa danych, w ten sposób, że:

1) punkt IV podpunkt 4 lit. o) otrzymuje brzmienie:
„o) nieużywania prywatnych skrzynek pocztowych czy kont na portalach społecznościowych do komunikacji firmowej z klientami zewnętrznymi”;

2) punkt VI podpunkt 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Jeżeli do pracy zdalnej niezbędny jest dostęp do dokumentów, w których znajdują się dane poufne i dane osobowe oraz do innych dokumentów prawnie chronionych, pracownik zgłasza do pracodawcy prośbę o zgodę na ich skopiowanie oraz zabranie
do domu na czas wykonywania pracy zdalnej. W przypadku pozostałych dokumentów papierowych pracownik przygotowuje protokół zdawczo – odbiorczy na zasadach opisanych w niniejszym punkcie.”;

3) w punkcie VI usuwa się podpunkt 3;

4) punkt VI podpunkt 4, otrzymuje brzmienie:
„ 4. Po skopiowaniu lub przygotowaniu dokumentów pracownik sporządza protokół zdawczo - odbiorczy, zawierający zestawienie jakie dokumenty, w jakiej liczbie zostały skopiowane.”

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu oraz kierownikom poszczególnych wydziałów Starostwa w zakresie określonym w zarządzeniu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
/-/ Ernest Iwańczuk

 

 

 

w sprawie powołania Komisji do spraw zniszczenia weksli i deklaracji wekslowych
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniające zarządzenie nr 15/2020 Starosty Średzkiego z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia zasad pracy zdalnej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej w celu zapobiegania i przeciwdziała COVID-19.
w sprawie ustalenia zasad pracy zdalnej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej w celu zapobiegania i przeciwdziała COVID-19
w sprawie: powołania komisji do dokonania wydzielenia i oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania.
zmieniające zarządzenie nr 12/2020 Starosty Średzkiego z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz wypłacania ekwiwalentu za pranie, czyszczenie lub naprawę wydanej odzieży, obuwia roboczego.
w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz wypłacania ekwiwalentu za pranie, czyszczenie lub naprawę wydanej odzieży, obuwia roboczego.
w sprawie ustalenia i wprowadzenia procedury przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. i na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Średzkiego.
w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej na celu ochrony zdrowia i życia pracowników oraz interesantów
w sprawie przeprowadzenia ozonowania wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wdrożenia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników i interesantów Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie powołania komisji w celu wyłączenia materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie procedury przygotowania wniosków do projektów uchwał i uchwał zarządu zmieniających uchwałę budżetową oraz uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej