2020 rok

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 17/2020 Starosty Średzkiego z dnia 28 grudnia 2020 r.

 

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 17/2020
Starosty Średzkiego
z dnia 28 grudnia 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.

       Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019r., poz. 351) oraz Zarządzenia Wewnętrznego Nr 16/2014 Starosty Średzkiego z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej oraz wprowadzenia Instrukcji określającej zasady przeprowadzania inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. wraz ze zmianami, zarządzam co następuje:

§ 1.  Przeprowadzenie w dniu 31 grudnia 2020 r. inwentaryzacji – metodą spisu z natury – w magazynach oraz druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.

§ 2. Przeprowadzenie weryfikacji wartości niematerialnych i prawnych – oprogramowanie komputerowe – na dzień 31 grudnia 2020 r. przez Wydział Organizacyjno-Prawny, poprzez porównanie danych ewidencyjnych z dokumentami źródłowymi.

§ 3. Przeprowadzenie weryfikacji gruntów na dzień 31 grudnia 2020 r. przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, poprzez porównanie danych ewidencyjnych z dokumentami źródłowymi.

§ 4. Przeprowadzenie weryfikacji środków trwałych w budowie na dzień 31 grudnia 2020r. przez Wydział Inwestycji i Dróg, poprzez porównanie danych ewidencyjnych z dokumentami źródłowymi.

§ 5. Przeprowadzenie inwentaryzacji, w drodze uzgodnienia sald, stanu należności i zobowiązań oraz pozostałych aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2020 r.

§ 6. 1. Do przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa w § 1 powołuję zespół spisowy w składzie:

  • Alicja Zalewska                              - Przewodnicząca zespołu spisowego
  • Elżbieta Morawiec
  • Marzena Bartkowiak

2. Weryfikację, o której mowa w § 2 przeprowadzi: Anna Ambroży, Paulina Tokarek.    
3. Weryfikację, o której mowa w § 3 przeprowadzi: Katarzyna Kania, Paulina Maćkowiak.
4. Weryfikację, o której mowa w § 4 przeprowadzi: Anna Ambroży, Mirosław Marciniak.
5.Inwentaryzację, o której mowa w § 5  przeprowadzi Główny Księgowy .

§ 7. 1. Za terminowe i prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji w zakresie wynikającym z  § 1 czynię odpowiedzialną Przewodniczącą Komisji Inwentaryzacyjnej.
2. Za terminowe i prawidłowe przeprowadzenie weryfikacji i inwentaryzacji w zakresie wynikającym z § 2-5 czynię odpowiedzialnym Głównego Księgowego.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
/-/ Ernest Iwańczuk

 

 

 

 

w sprawie powołania Komisji do spraw zniszczenia weksli i deklaracji wekslowych
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniające zarządzenie nr 15/2020 Starosty Średzkiego z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia zasad pracy zdalnej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej w celu zapobiegania i przeciwdziała COVID-19.
w sprawie ustalenia zasad pracy zdalnej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej w celu zapobiegania i przeciwdziała COVID-19
w sprawie: powołania komisji do dokonania wydzielenia i oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania.
zmieniające zarządzenie nr 12/2020 Starosty Średzkiego z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz wypłacania ekwiwalentu za pranie, czyszczenie lub naprawę wydanej odzieży, obuwia roboczego.
w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz wypłacania ekwiwalentu za pranie, czyszczenie lub naprawę wydanej odzieży, obuwia roboczego.
w sprawie ustalenia i wprowadzenia procedury przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. i na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Średzkiego.
w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej na celu ochrony zdrowia i życia pracowników oraz interesantów
w sprawie przeprowadzenia ozonowania wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wdrożenia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników i interesantów Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie powołania komisji w celu wyłączenia materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie procedury przygotowania wniosków do projektów uchwał i uchwał zarządu zmieniających uchwałę budżetową oraz uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej