2021 rok

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 1/2021 Starosty Średzkiego z dnia 4 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 1/2021
Starosty Średzkiego
z dnia 4 stycznia 2021 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018r.w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

§ 1. W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Starosty Średzkiego z dnia 2 stycznia 2018 roku nr 1/2018, zmienionego Zarządzeniem Wewnętrznym nr 12/2018 Starosty Średzkiego z dnia 12 grudnia 2018 roku w pkt. III. Metody i wycena aktywów i pasywów ust.7  otrzymuje brzmienie:

„7. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o których mowa w pkt 2 podlegają amortyzacji i umorzeniu jednorazowo w grudniu za okres całego roku, a w przypadku ich przekazania  ciągu roku innym jednostkom, amortyzacja naliczana jest w miesiącu przekazania, według stawek amortyzacyjnych określonych w załączniku nr 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Na podstawie art.16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oblicza się umorzenie roczne wartości niematerialnych i prawnych ( licencje na programy komputerowe), których wartość początkowa przekracza 10.000 zł według stawki amortyzacyjnej. Natomiast prawo użytkowania wieczystego gruntu  umarza się rocznie metodą liniową zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości wg stawki 5%.

§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku.

Starosta
/-/ Ernest Iwańczuk

 

w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu pn. „Adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej na cele mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego”, nr RPWP.09.01.02-30-0019/17, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
w sprawie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu pn. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego, nr wniosku: RPWP.03.01.01-30-0167/17, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 8/2021 Starosty Średzkiego z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej oraz w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.
w sprawie uchylenia Zarządzenia Wewnętrznego Nr 22/2005 z dnia 4 listopada 2005r. w sprawie wprowadzenia procedury corocznego opracowania i wydania informatora budżetowego pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”
w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej oraz w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie powołania zespołu zadaniowego do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie przyjęcia Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie szczegółowego określenia odpisów aktualizujących wartość należności.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018r.w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości