2021 rok

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 2/2021 Starosty Średzkiego z dnia 5 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 2/2021
Starosty Średzkiego
z dnia  5 stycznia 2021 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

§ 1. W załączniku Nr 3 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 1/2018 Starosty Średzkiego z dnia 2 stycznia 2018 roku, zmienionego Zarządzeniem Wewnętrznym nr 12/2018 Starosty Średzkiego z dnia 12 grudnia 2018 roku, Zarządzeniem Wewnętrznym nr 1/2021 Starosty Średzkiego z dnia 04 stycznia 2021 roku, zarządzam co następuje:

 1. pkt. I. Wykaz kont, 2. Konta pozabilansowe otrzymuje brzmienie:
  „094 – Grunty w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa
  910 -  Zabezpieczenia
  976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami
  980 – Plan finansowy wydatków budżetowych
  981 – Plan finansowy niewygasających wydatków
  998 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
  999 – Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”

 2. w pkt. II Opis kont, 2. Konta pozabilansowe, punkt 2-6, otrzymują numerację 3-7.
  Punkt 2 otrzymuje brzmienie:
  „2) Konto 910 – „ Zabezpieczenia”
  Konto służy do ewidencji zabezpieczeń należytego wykonania umów oraz z tytułu gwarancji i rękojmi, w formie niepieniężnej.
  Na stronie Wn ujmuje się w szczególności zwracane kontrahentom zabezpieczenia należytego wykonania umów oraz z tytułu gwarancji i rękojm i w formie niepieniężnej.
  Na stronie Ma ujmuje się w szczególności otrzymane i posiadane zabezpieczenia należytego wykonania umów oraz z tytułu gwarancji i rękojm i w formie niepieniężnej”.

§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku.

Starosta
/-/ Ernest Iwańczuk

 

w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu pn. „Adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej na cele mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego”, nr RPWP.09.01.02-30-0019/17, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
w sprawie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu pn. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego, nr wniosku: RPWP.03.01.01-30-0167/17, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 8/2021 Starosty Średzkiego z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej oraz w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.
w sprawie uchylenia Zarządzenia Wewnętrznego Nr 22/2005 z dnia 4 listopada 2005r. w sprawie wprowadzenia procedury corocznego opracowania i wydania informatora budżetowego pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”
w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej oraz w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie powołania zespołu zadaniowego do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie przyjęcia Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie szczegółowego określenia odpisów aktualizujących wartość należności.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018r.w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości