2021 rok

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 3/2021 Starosty Średzkiego z dnia 25 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 3/2021
Starosty Średzkiego
z dnia  25 stycznia 2021 roku

w sprawie szczegółowego określenia odpisów aktualizujących wartość należności.

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920), art. 10 ust. 1 i 2, w związku z art. 35b i 35c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 poz. 351, 1495, 1571, 1680 oraz Dz. U. z 2020 r., poz. 568 i 2122), rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r., poz. 342) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności:

 1. Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się w przypadkach określonych w art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty, w odniesieniu do:
  1) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości – do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,
  2) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności,
  3) należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,
  4) należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w  stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego – w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania,
  5) należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców – w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności.
 2. Za ocenę sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika oraz stopnia prawdopodobieństwa nieściągalności należności przyjmuje się negatywny wynik postępowania egzekucyjnego w stosunku do całości lub części należności.
 3. Ustala się metodę wyceny należności z uwagi na ich przedział czasowy, zależnie od okresu zalegania z płatnością w miesiącach. Zasadę powyższą stosuje się m.in. do czynszu za najem i dzierżawę, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za usunięcie z drogi pojazdu i przechowywanie pojazdu, z tyt. sprzedaży oraz pozostałych należności:
  1) do 6 miesięcy zalegania z płatnością – bez odpisu aktualizującego,
  2) powyżej 6 miesięcy do 1 roku – odpis aktualizujący w wysokości 50% należności zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  3) powyżej 1 roku – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 4. Nie stosuje się zasady określonej w ust. 3 do niżej wymienionych należności:
  1) należności z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, należności roku bieżącego i zaległe – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  2) należności do dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości oraz należności spornych kwestionowanych przez dłużników dochodzonych na drodze sądowej – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 5. Szacowanie kwoty odpisu należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadku uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców następuje zgodnie z poniższymi zasadami:
  1) zidentyfikowane należności,
  2) ocena stopnia prawdopodobieństwa ściągalności,
  3) ustalenie wysokości odpisu aktualizującego w przypadku stwierdzenia znacznego stopnia prawdopodobieństwa nieściągalności,
  4) zaewidencjonowanie odpisu aktualizującego w księgach rachunkowych.
  Czynności wymienione powyżej dokonują pracownicy prowadzący ewidencję poszczególnych rodzajów należności w oparciu o posiadaną dokumentację w zakresie prowadzonej windykacji, którą uzupełnia się o dokumenty zawierające przesłanki uzasadniające dokonanie odpisu aktualizującego.
 6. Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się nie później niż na dzień bilansowy. Jednakże mając na uwadze zasadę ostrożnej wyceny, odpisy aktualizujące wartość należności powinny również uwzględniać te przyczyny ich dokonania, które wystąpiły po dniu bilansowym, ale zostały ujawnione do dnia sporządzenia bilansu, np. zgon kontrahenta, postanowienie o upadłości.
 7. Podstawą ujęcia odpisów aktualizujących wartość należności w księgach rachunkowych jest wystawiony dokument wewnętrzny – „Polecenie księgowania” w oparciu o wyliczone wartości określone w załącznikach do niniejszego zarządzenia.
 8. Dokonane odpisy aktualizujące wartość należności mają znaczenie wyłącznie dla celów bilansowych. Dokonanie odpisów aktualizujących wartość należności nie ma żadnego wpływu na wartość należności wykazywanych w księgach rachunkowych. Należność nadal będzie figurować na koncie 221 i będzie podlegać wykazaniu w sprawozdaniu budżetowych Rb-27S.
 9. Dokonane odpisy aktualizujące wartość należności będą pomniejszane o wartość otrzymanych wpływów z tytułu należności (rozwiązane). Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość (wykorzystane).
 10. Nie podlegają odpisowi aktualizującemu należności zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym.
 11. Dokonanie odpisów aktualizujących wartość należności nie zwalnia od działań zmierzających do wyegzekwowania tych należności.
 12. Odpisy aktualizujące wartość należności:
  1) z tytułu dochodów budżetowych będą zaliczane do kosztów finansowych,
  2) z tytułu rozchodów budżetu będą zaliczane do wyników  na pozostałych operacjach niekasowych,
  3) na rzecz innych jednostek obciążają zobowiązania wobec tych jednostek.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do odpisów dokonywanych od stycznia 2020 roku.

Starosta
/-/ Ernest Iwańczuk

Załączniki do zarządzenia:

 

 

 

w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu pn. „Adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej na cele mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego”, nr RPWP.09.01.02-30-0019/17, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
w sprawie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu pn. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego, nr wniosku: RPWP.03.01.01-30-0167/17, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 8/2021 Starosty Średzkiego z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej oraz w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.
w sprawie uchylenia Zarządzenia Wewnętrznego Nr 22/2005 z dnia 4 listopada 2005r. w sprawie wprowadzenia procedury corocznego opracowania i wydania informatora budżetowego pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”
w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej oraz w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie powołania zespołu zadaniowego do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie przyjęcia Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie szczegółowego określenia odpisów aktualizujących wartość należności.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018r.w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości