2021 rok

Zarządzenie Wewnętrzne nr 4/2021 Starosty Średzkiego z dnia 16 lutego 2021 r.

Zarządzenie Wewnętrzne nr 4/2021
Starosty Średzkiego
z dnia 16 lutego 2021 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej

Na podstawie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz 1282), w związku z art. 1031 -103ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r., poz 1320 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzania.

 §2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Starosta
/-/ Ernest Iwańczuk

Załącznik do Zarządzenia:

  1. Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej - do pobrania (plik pdf) wraz z załącznikami:

 

 

 

w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu pn. „Adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej na cele mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego”, nr RPWP.09.01.02-30-0019/17, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
w sprawie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu pn. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego, nr wniosku: RPWP.03.01.01-30-0167/17, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 8/2021 Starosty Średzkiego z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej oraz w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.
w sprawie uchylenia Zarządzenia Wewnętrznego Nr 22/2005 z dnia 4 listopada 2005r. w sprawie wprowadzenia procedury corocznego opracowania i wydania informatora budżetowego pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”
w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej oraz w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie powołania zespołu zadaniowego do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie przyjęcia Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie szczegółowego określenia odpisów aktualizujących wartość należności.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018r.w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości