2021 rok

Zarządzenie Wewnętrzne nr 5/2021 Starosty Średzkiego z dnia 22 lutego 2021 r.

Zarządzenie Wewnętrzne nr 5/2021
Starosty Średzkiego
z dnia 22 lutego 2021 roku

w sprawie powołania zespołu zadaniowego do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej

Na podstawie art. 137  ustawy z dnia 4 października 2018 r.  o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1342 ze zmianami) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 920), zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół zadaniowy do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej w składzie:
1) Ewa Harłożyńska jako przedstawiciel Pracodawcy,
2) Bartosz Wieliński jako przedstawiciel Pracodawcy,
3) Elżbieta Garczyńska jako przedstawiciel Pracowników,
4) Magdalena Szymańska jako przedstawiciel Pracowników.

§ 2. 1. Do zadań zespołu należy w szczególności:
a) przegląd i analiza przepisów dotyczących funkcjonowania pracowniczych planów kapitałowych (zwanych PPK), o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342),
b) analiza aspektów organizacyjno-prawnych oraz finansowych wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej Pracowniczych Planów Kapitałowych,
c) analiza warunków zarządzania i prowadzenia pracowniczych planów kapitałowych oferowanych przez instytucje finansowe na portalu MojePPK oraz wytypowanie najlepszych ofert, pod kątem potrzeb pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.
d) konsultacje i negocjacje z przedstawicielami wybranych instytucji finansowych,
e) przedstawienie Staroście Średzkiemu zbiorczej informacji oraz wniosków z prac zespołu, w celu wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej PPK w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej,
f) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wdrożenia PPK, w tym zawarcie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK,
g) opracowanie zasad i ramowych procedur funkcjonowania i bieżącej obsługi PPK w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej, w szczególności dotyczących zagadnień organizacyjnych, kadrowych oraz obsługi finansowej i księgowo – płacowej,
h) wdrożenie pracowniczych planów kapitałowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.

2. Przy realizacji poszczególnych zadań Zespół może korzystać z profesjonalnej pomocy oraz doradztwa specjalistów spoza Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej, a także Radców Prawnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.  

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Starosta
/-/ Ernest Iwańczuk

 

w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu pn. „Adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej na cele mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego”, nr RPWP.09.01.02-30-0019/17, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
w sprawie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu pn. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego, nr wniosku: RPWP.03.01.01-30-0167/17, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 8/2021 Starosty Średzkiego z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej oraz w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.
w sprawie uchylenia Zarządzenia Wewnętrznego Nr 22/2005 z dnia 4 listopada 2005r. w sprawie wprowadzenia procedury corocznego opracowania i wydania informatora budżetowego pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”
w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej oraz w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie powołania zespołu zadaniowego do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie przyjęcia Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie szczegółowego określenia odpisów aktualizujących wartość należności.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018r.w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości