2021 rok

Zarządzenie Wewnętrzne nr 6/2021 Starosty Średzkiego z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie Wewnętrzne nr 6/2021
Starosty Średzkiego

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zmianami) oraz art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U z 2020 r. poz.920)  zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W związku z przypadającym w dniu 1 maja 2021 r. świętem przypadającym w innym dniu niż niedziela, ustalam jeden dodatkowy dzień wolny od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.
2. Dzień wolny od pracy, o którym mowa w ust. 1 zostanie udzielony pracownikowi na podstawie pisemnego wniosku, stanowiącego załącznik do zarządzenia.
3. Dodatkowy dzień wolny należy wykorzystać uwzględniając czteromiesięczny okres rozliczeniowy obowiązujący w tut. Starostwie.
4. Wnioski o udzielenie dnia wolnego od pracy należy przekazać do Wydziału Organizacyjno–Prawnego do dnia 31 maja 2021 roku. 

§ 2. W związku z przypadającym dnia 25 grudnia 2021 roku świętem przypadającym w innym dniu niż niedziela, zarządzam dzień 24 grudnia 2021 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.

§  3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu Średzkiego.

§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
/-/ Ernest Iwąńczuk

Załącznik do zarządzenia - do pobrania (plik doc)

w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu pn. „Adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej na cele mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego”, nr RPWP.09.01.02-30-0019/17, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
w sprawie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu pn. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego, nr wniosku: RPWP.03.01.01-30-0167/17, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 8/2021 Starosty Średzkiego z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej oraz w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.
w sprawie uchylenia Zarządzenia Wewnętrznego Nr 22/2005 z dnia 4 listopada 2005r. w sprawie wprowadzenia procedury corocznego opracowania i wydania informatora budżetowego pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”
w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej oraz w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie powołania zespołu zadaniowego do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie przyjęcia Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie szczegółowego określenia odpisów aktualizujących wartość należności.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018r.w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości