2021 rok

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 7/2021 Starosty Średzkiego z dnia 17 maja 2021 r.

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 7/2021
Starosty Średzkiego
z dnia 17 maja 2021 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.

Na podstawie art. 1042 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zmianami)  zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Pracy Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. wprowadzonym Zarządzeniem Wewnętrznym nr 10/2013 Starosty Średzkiego z dnia 17 października 2013 r. zmienionym Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 3/2016 Starosty Średzkiego z dnia 11 maja 2016 r., Nr 5/2018 Starosty Średzkiego z dnia 12 września 2018 r. oraz Nr 8/2019 Starosty Średzkiego z dnia 2 września 2019 r. wprowadzam następujące zmiany:

1) § 33 otrzymuje brzmienie:
㤠33

  1. U pracodawcy obowiązuje jednozmianowy, ruchomy czas pracy.
  2. Czas pracy pracowników Starostwa trwa:
    • w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.00
    • od wtorku do piątku od godz. 7.00 do godz. 15.00”

§ 2. Pozostałe postanowienia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. nie ulegają zmianie. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości pracownikom.

Starosta
/-/ Ernest Iwańczuk

 

w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu pn. „Adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej na cele mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego”, nr RPWP.09.01.02-30-0019/17, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
w sprawie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu pn. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego, nr wniosku: RPWP.03.01.01-30-0167/17, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 8/2021 Starosty Średzkiego z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej oraz w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.
w sprawie uchylenia Zarządzenia Wewnętrznego Nr 22/2005 z dnia 4 listopada 2005r. w sprawie wprowadzenia procedury corocznego opracowania i wydania informatora budżetowego pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”
w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej oraz w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie powołania zespołu zadaniowego do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie przyjęcia Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie szczegółowego określenia odpisów aktualizujących wartość należności.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018r.w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości