2021 rok

Zarządzenie Wewnętrzne nr 11/2021 Starosty Średzkiego z dnia 17 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Wewnętrzne nr 11/2021
Starosty Średzkiego
z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu pn. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego, nr wniosku: RPWP.03.01.01-30-0167/17, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z postanowieniem § 16 ust. 1-4 umowy nr RPWP.03.01.01-30-0167/17-00, zawartej w dniu 31.05.2019 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, a Powiatem Średzkim, zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Wydzielenie z zastrzeżeniem ust.4, dokumentacji związanej z realizacją projektu Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego, nr wniosku: RPWP.03.01.01-30-0167/17, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, z teczki, w osobne zbiory.
2. Założenie dla wydzielonej dokumentacji podteczki, która powinna być oznaczona według jednolitego rzeczowego wykazu akt.
3. Do znaku podteczki (symbolu klasyfikacyjnego) oraz tytułu teczki (hasła klasyfikacyjnego) należy dodać oznaczenie „WRPO”.
4. W przypadku, gdy w teczce macierzystej znajduje się tylko dokumentacja dotycząca realizacji projektu, o którym mowa w ust 1, nie zachodzi potrzeba jej wydzielenia, a teczka winna być opisana zgodnie z ust 3.

§ 2.1 Pozostawienie teczek, o których mowa w § 1, w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp., nie krócej niż do dnia 31 maja 2029 r.
2. W przypadku gdy Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ (IZ) przedłuży termin wskazany w § 2.1, informując o tym na piśmie przed upływem tego terminu, należy pozostawić teczki, o których mowa w § 1, w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp nie krócej niż do terminu wskazanego przez IZ.

§ 3.1. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu, Sekretarzowi Powiatu, Skarbnikowi Powiatu w Środzie Wlkp, Kierownikowi Wydziału Inwestycji i Dróg.
2. Sekretarz Powiatu, Skarbnik Powiatu oraz Kierownik Wydziału Inwestycji i Dróg zobowiązani są do przekazania Kierownikowi Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu znaków teczek, w których znajduje się dokumentacja związana z realizacją projektu,
o którym mowa w §1 ust 1.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
/-/ Ernest Iwańczuk

 

 

 

w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu pn. „Adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej na cele mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego”, nr RPWP.09.01.02-30-0019/17, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
w sprawie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu pn. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego, nr wniosku: RPWP.03.01.01-30-0167/17, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 8/2021 Starosty Średzkiego z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej oraz w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.
w sprawie uchylenia Zarządzenia Wewnętrznego Nr 22/2005 z dnia 4 listopada 2005r. w sprawie wprowadzenia procedury corocznego opracowania i wydania informatora budżetowego pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”
w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej oraz w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie powołania zespołu zadaniowego do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie przyjęcia Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie szczegółowego określenia odpisów aktualizujących wartość należności.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018r.w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości