Tryb działania

Tryb działania Zarządu

Organizację wewnętrzną  i tryb pracy Zarządu Powiatu szczegółowo określa Statut Powiatu Średzkiego w rozdz. VIII  (§ 103 - § 118)
 
1) Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2) Członkowie Zarządu mogą zostać indywidualnie zobowiązani uchwałą Zarządu do podejmowania w imieniu Zarządu określonych zadań, z wyłączeniem czynności polegających na podejmowaniu rozstrzygnięć. Wówczas zobowiązani są do przedstawienia pozostałym członkom Zarządu sprawozdania  z wykonanych czynności na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
3) Posiedzenia Zarządu zwołuje oraz przewodniczy jego obradom Starosta lub Wicestarosta na podstawie upoważnienia Starosty.
4)Wicestarosta zwołuje posiedzenia Zarządu oraz przewodniczy jego obradom także wówczas, gdy z obowiązujących przepisów prawa wynika obowiązek podjęcia przez Zarząd rozstrzygnięcia, a Starosta nie jest obecny albo z innych przyczyn nie może udzielić upoważnienia. Dzieje się tak również w przypadku wakatu na stanowisku Starosty.
5) O posiedzeniu Zarządu należy zawiadomić w skuteczny sposób jego członków z 3-dniowym wyprzedzeniem.  Zawiadomienie musi zawierać informację o czasie, miejscu  i przewidywanym porządku obrad.
6) Do udziału w posiedzeniach Zarządu mogą zostać zobowiązani:
- radca prawny Starostwa,
-  pracownicy Starostwa właściwi ze względu na przedmiot obrad,
-  kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych właściwi ze względu na przedmiot obrad.
Do udziału w posiedzeniach Zarządu mogą zostać zaproszone także inne osoby,  a w szczególności radni. Rada może w drodze odrębnej uchwały, wyznaczyć radnego lub grupę radnych do udziału w posiedzeniach Zarządu.
7) Z posiedzeń Zarządu sporządzane są protokoły. W protokołach podaje się imiona i nazwiska członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu a gdy w posiedzeniu Zarządu uczestniczyły inne osoby, w protokole podaje się także ich imiona i nazwiska oraz wskazuje w jakim charakterze osoby te uczestniczyły w posiedzeniu Zarządu.
8) Protokół z posiedzenia Zarządu powinien odzwierciedlać wiernie przebieg posiedzenia, a zwłaszcza przebieg dyskusji oraz sposób i wynik głosowania nad podejmowanymi przez Zarząd rozstrzygnięciami. Protokoły podpisują wszyscy jego członkowie uczestniczący w danym posiedzeniu, po ich zatwierdzeniu przez Zarząd na następnym posiedzeniu.
9) Osobom wchodzącym w skład Zarządu oraz Sekretarzowi i Skarbnikowi Powiatu przysługuje inicjatywa uchwałodawcza. W sprawach wymagających rozstrzygnięcia Zarządu, każdy jego członek głosuje według własnego przekonania.
10) W sprawach nie związanych z kolegialnym podejmowaniem rozstrzygnięć:
- etatowi członkowie Zarządu działają zgodnie z poleceniami wydawanymi przez Starostę,
- pozaetatowi członkowie Zarządu działają wyłącznie na podstawie i w zakresie upoważnień udzielonych im przez Zarząd.