2005 rok

w sprawie zmiany Uchwały Nr 284/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 stycznia 2005 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp.
w sprawie przeniesień środków między zadaniami realizowanymi ze środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Dyrektora SP ZOZ w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wielkopolskiej gabinetu lekarskiego.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej gabinetu lekarskiego.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przebiegu istniejących dróg wojewódzkich na terenie województwa wielkopolskiego na obszarze powiatu średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wielkopolskiej sali gimnastycznej.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wielkopolskiej sali gimnastycznej.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wielkopolskiej, sali gimnastycznej Średzkiemu Towarzystwu Krzewienia Kultury Fizycznej "RELAKS".
zmieniająca uchwałę Nr 323/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 kwietnia 2005 roku.
w sprawie zmiany uchwały nr 386/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej pracowni komputerowej wraz ze stanowiskami komputerowymi, Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej z siedzibą we Wrocławiu, na okres przeprowadza
w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do spraw Współpracy z Partnerami Zagranicznymi.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
w sprawie: uchwalenia projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Środzie Wlkp., stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej mieszkania w internacie szkoły.
w sprawie przeprowadzenia czwartego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie gm. Środa Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
w sprawie określenia zadań ze sfery zadań publicznych, które będą zlecane w roku 2006 podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wielkopolskiej, sali gimnastycznej Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "ŚRODA".
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wielkopolskiej, sali gimnastycznej oraz części korytarza sali gimnastycznej.
w sprawie wszczęcia czynności mających na celu udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż dźwigu osobowego w SP ZOZ w Środzie Wlkp.
w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia na własność Powiatu Średzkiego nieruchomości położonej w Środzie Wlkp., stanowiącej własność Gminy Środa Wlkp.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Kijewie, Gm. Środa Wlkp., stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie uchylenia uchwały Nr 77/2000 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 marca 2000 r.
w sprawie użyczenia obiektu sali gimnastycznej z zapleczem, dobudowanej do budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp., położonej na działkach nr 2732 i nr 2734/3 w Środzie Wlkp.
w sprawie upoważnienia Pana Eugeniusza Nowackiego - Komendanta Powiatowego Policji w Środzie Wlkp. do składania oświadczeń woli.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących wykonania usług i dostawy na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.w imieniu, którego działać będzie Pan Jerzy Helwig - Dyrektor.
w sprawie określenia formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok oraz określenia zasad opracowania tych planów.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej sali gimnastycznej, w celach sportowo-rekreacyjnych.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na rozbudowę istniejącego budynku gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą.
w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków i przyznania stypendiów studentom na rok akademicki 2005/2006.
w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków i przyznania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2005/2006.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej, sali gimnastycznej Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "ŚRODA".
w sprawie formy i warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie gm. Środa Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w Koszutach i Trzebisławkach gm. Środa Wlkp.
w sprawie uchylenia uchwały Nr 174/2004 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 lutego 2004 r.
w sprawie upoważnienia Pani Barbary Lasoty - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp., do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp.
w sprawie upoważnienia Pani Aliny Matuszak do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Środzie Wlkp.,
w sprawie upoważnienia Pani Mari Stępień do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie.
w sprawie wyboru oferty w ogłoszonym przetargu nieograniczonym na przebudowę bloku operacyjnego, sterylizatorni, stacji mycia łóżek i windy w SP ZOZ w Środzie Wlkp.,
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej pokoju w internacie.
w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie gm. Środa Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
w sprawie upoważnienia Pani Emilii Ostrowskiej - Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp. do zawarcia umów na dostawę i odbiór mediów do sali gimnastycznej.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej sali gimnastycznej, w celach sportowo-rekreacyjnych.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie dwóch pomieszczeń oraz placu manewrowego do prowadzenia Ośrodka Szkolenia Kierowców.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wlkp.
w sprawie wszczęcia czynności mających na celu udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu na wyposażenie sterylizatorni i bloku operacyjnego SP ZOZ w Środzie Wlkp.
w sprawie określenia wysokości opłaty za przejazd Powiatową Koleją Wąskotorową w dniu 24 września 2005 roku w ramach imprezy pn. "Pociągiem RETRO do Zaniemyśla".
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie jednego pomieszczenia na sklepik szkolny.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo - Turystycznego w Środzie Wlkp. i ustalenia dodatku funkcyjnego
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. i ustalenia wynagrodzenia
w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw związanych z realizacją robót budowlanych, dotyczących inwestycji pod nazwą "Przebudowa bloku operacyjnego, sterylizatorni, stacji mycia łóżek i windy w SP ZOZ w Środzie Wlkp".
w sprawie ponownego wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę istniejącego budynku Gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą o część dydaktyczną ponadgimnazjalną.
w sprawie unieważnienia postępowania na rozbudowę istniejącego budynku gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą o część dydaktyczną ponadgimnazjalną.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej lokalu mieszkalnego w internacie szkoły.
w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw związanych z budową sali gimnastycznej przy LO w Środzie Wlkp. oraz rozbudową istniejącego budynku Gimnazjum w Nowym Mieście n/ Wartą o część dydaktyczną ponadgimnazjalną.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie warunków udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
w sprawie zmiany uchwały nr 265/2004 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 listopada 2004 roku.
w sprawie wyboru oferty w postępowaniu na rozbudowę istniejącego budynku gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą o część dydaktyczną ponadgimnazjalną.
w sprawie zmiany uchwały nr 313/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 1 kwietnia 2005 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie i ustalenia dodatku funkcyjnego
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. za 2004 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie pomieszczeń szkoły i internatu.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej, Gospodarstwo Pomocnicze w Kijewie, pomieszczenia znajdującego się na parterze budynku administracyjnego.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie gm. Środa Wlkp.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie gm. Środa Wlkp.
upoważniajaca Jerzego Helwiga - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. do wydawania w imieniu Zarządu Powiatu postanowień i zaświadczeń.
w sprawie zezwolenia na korzystanie z jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku retencyjnym w Środzie Wlkp.
w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie utylizacji odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, pochodzących z pracowni chemicznej w LO w Środzie Wlkp.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia dla pracowni biologicznej Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Środzie Wlkp. i ustalenia dodatku funkcyjnego.
w sprawie powołania Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. i ustalenia wynagrodzenia
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie gm. Środa Wlkp.
w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Średzkiego lub własność osób prawnych należących do niego.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
w sprawie ubezpieczenia majątku Powiatu Średzkiego oraz majątku do ubezpieczenia którego zobowiązane są jednostki organizacyjne Powiatu Średzkiego, zgodnie z obowiązującymi umowami.
w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw związanych z budową sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wielkopolskiej, auli szkolnej, Pani Katarzynie Piriankow, w celu przeprowadzenia kursów jogi.
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w Koszutach i Trzebisławkach gm. Środa Wlkp.
w sprawie udzielenia pożyczki w roku budżetowym 2005 do wysokości 40.000 zł. Gospodarstwu Pomocniczemu w Kijewie przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
w sprawie zmiany uchwały Nr 265/2004 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 listopada 2004 roku.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany uchwały Nr 214/2004 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 czerwca 2004r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Środzie Wlkp. i ustalenia dodatku funkcyjnego.
w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektora Publicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej - Ogniska Wychowawczego w Szlachcinie.
w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Średzki.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, położonej w Kijewie gm. Środa Wlkp., stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.
dot. udzielenia zamówienia publicznego na rozbudowę istniejącego budynku Gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą o część dydaktyczną ponadgimnazjalną.
w sprawie określenia wysokości opłat za przejazdy turystyczne Powiatową Koleją Wąskotorową.
w sprawie upoważnienia Pani Alicji Ratajczak do podpisania uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Środzie Wlkp., przy ulicy Libelta 4.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej, Gospodarstwo Pomocnicze w Kijewie, pomieszczenia znajdującego się na parterze budynku administracyjnego, na prowadzenie działalności gospodarczej...
dot. przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego sprawozdania rocznego Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2004 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
w sprawie zmiany uchwały nr 237/2004 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 sierpnia 2004r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. i ustalenia wynagrodzenia
w sprawie powierzenia Zarządowi Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zabiegu zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej, sali gimnastycznej firmie LENA LIGHING S.A. ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wlkp., w celach sportowo-rekreacyjnych.
w sprawie formy i warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie gm. Środa Wlkp.
w sprawie formy i warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie gm. Środa Wlkp.
w sprawie formy i warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie gm. Środa Wlkp.
w sprawie wyboru oferty na budowę sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Środzie Wlkp. - etap wykończeniowy.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 154/2004 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 lutego 2004r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej- Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie.
w sprawie nieodpłatnego przekazania materiałów promocyjnych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.
w sprawie: powołania zespołu opiniującego oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Średzkiego, w 2005 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gospodarstwo Pomocnicze w Kijewie, części gruntu, o powierzchni 200 m2 działki nr 155/15 , dla firmy PPSW Metallon, Józef Górski, Czerwonak, Plac Zielony 6/21.
w sprawie powierzenia Pani K. Brzezinskiej - Dyrektorowi SP ZOZ w Środzie Wlkp. przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących dostaw na rzecz Szpitala w Środzie Wlkp. dwóch pomp infuzyjnych, kompletów pościeli oraz kocy.
w sprawie zmiany uchwały nr 237/2004 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 sierpnia 2004r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. i ustalenia wynagrodzenia.
w sprawie ulokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie pomieszczeń szkoły i internatu w 2005 roku.
w sprawie upoważnienia w zakresie wykonywania czynności dot. nieruchomości położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Czerwonego Krzyża 2.
w sprawie: przyznania tytułu " Ambasador Powiatu Średzkiego 2004 roku".
w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2005 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej, części pomieszczeń internatu Zespołu Szkół Rolniczych, Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Ogniska w Szlachcinie, w celu zabezpieczen
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
w sprawie: nominowania do tytułu "Ambasador Powiatu Średzkiego" w 2004 roku
w sprawie corocznego przeprowadzania na terenie Powiatu Średzkiego konkursu pn. " Ambasador Powiatu Średzkiego".
w sprawie wyrażenia, na wniosek Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wielkopolskiej, jednorazowej zgody na oddanie części nieruchomości w najem, dzierżawę lub użyczenie na okres nie dłuższy niż 7 dni.
w sprawie wyrażenia, na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej, jednorazowej zgody na oddanie części nieruchomości w najem, dzierżawę lub użyczenie na okres nie dłuższy niż 7 dni.
w sprawie wyrażenia, na wniosek Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej, jednorazowej zgody na oddanie części nieruchomości w najem, dzierżawę lub użyczenie na okres nie dłuższy niż 7 dni.
w sprawie wyrażenia, na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie, jednorazowej zgody na oddanie części nieruchomości w najem, dzierżawę lub użyczenie na okres nie dłuższy niż 7 dni.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wielkopolskiej gabinetu lekarskiego, Pielęgniarskiemu Ośrodkowi Medycyny Szkolnej "Szkol-Med".
w sprawie: ustalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok
w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej, sali gimnastycznej Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Wielkiej, w celach sportowo-rekreacyjnych.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej pokoju w internacie, Panu Witoldowi Wilińskiemu, zamieszkałemu w Małachowie 13, 62-230 Witkowo.