2006 rok

zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie pomieszczeń szkoły w 2007 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. gabinetu lekarskiego.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg położnych na terenie Gminy Środa Wielkopolska w miejscowości Trzebisławki do kategorii dróg gminnych.
w sprawie przeprowadzenia drugich przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie gm. Środa Wlkp.
w sprawie przeprowadzenia drugich przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie gm. Środa Wlkp.
w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Nowe Miasto nad Wartą inwestycji pn. "Rozbudowa istniejącego budynku Gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą o część dydaktyczną ponadgimnazjalną".
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę nieruchomości gruntowych i lokalowych będących własnością Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę Nr 531/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 października 2006 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. sali gimnastycznej.
w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Średzkiego.
w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz MPECWiK w Środzie Wlkp.węzła cieplnego WG A-6A,znajdującego się w budynku hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych, przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.,Gospodarstwo Pomocnicze w Kijewie.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 1 m2 łącznika pomiędzy budynkiem szkoły i sali gimnastycznej,przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp.
zmieniającą uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie uchwalenia projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie przetargu nieograniczonego na zakup tablic rejestracyjnych.
w sprawie przeznaczenia środków z budżetu powiatu na zakup niezbędnego wyposażenia dla narodzonych pięcioraczków i jego przekazania rodzinie Państwa Edyty i Marcina Ziemlińskim.
zmieniającą uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. sali gimnastycznej.
w sprawie określenia zadań ze sfery zadań publicznych, które będą zlecane w roku 2007 podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
w sprawie oddania w użyczenie SP ZOZ w Środzie Wlkp., lokalu użytkowego nr 8 znajdującego się na II piętrze budynku położonego w Środzie Wlkp., przy ul. Czerwonego Krzyża 2, będącego własnością Powiatu Średzkiego, w celu wykonywania zadań statutowych
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego, stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, położonego w Środzie Wlkp., przy ulicy Libelta 4.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie klasy i placu manewrowego.
w sprawie uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce nr 2002/6, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Żwirki i Wigury, polegającej na rozbudowie Szpitala Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg położonych na terenie miasta Środa Wielkopolska do kategorii dróg gminnych.
w sprawie uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kompleksu rekreacyjno - sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w Środzie Wlkp. przy ul. Kosynierów.
w sprawie przekazania sprzętu medycznego i urządzeń dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniającą uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie upoważnienia dla dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Jerzego Helwiga.
w sprawie odstąpienia od realizacji zadania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. w 2006 r.
w sprawie wszczęcia procedury przetargowej na dostawę tablic rejestracyjnych.
zmieniającą uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wielkopolskiej za 2005 rok.
w sprawie określenia formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok oraz określenia zasad opracowania tych planów.
w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży drewna pozyskiwanego z wyrębu drzew na drogach powiatowych Powiatu Średzkiego stanowiącego własność Powiatu Średzkiego
sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków i przyznania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2006/2007.
w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków i przyznawania stypendiów studentom na rok akademicki 2006/2007.
zmieniająca uchwałę Nr 243/2002 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 stycznia 2002 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., sali gimnastycznej.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie jednego pomieszczenia z przeznaczeniem na sklepik szkolny.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp., sali lekcyjnej i sali gimnastycznej.
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Kijewie, będących własnością Powiatu Średzkiego.
zmieniającą uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., pomieszczeń w internacie.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., pokoju w internacie.
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Trzebisławkach gm. Środa Wlkp.
w sprawie formy i warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie gm. Środa Wlkp.
w sprawie upoważnienia Pani Bernadety Staszak - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. do reprezentowania Powiatu Średzkiego we Wspólnocie Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Szlachcinie 32 A.
w sprawie upoważnienia Pani B. Staszak - Dyrektora PCPR w Środzie Wlkp. do składania oświadczeń w imieniu Powiatu Średzkiego związanych z realizacją umowy o dofinansowanie projektów w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami"
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mebli biurowych Zarządowi Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. przy ul. Libelta 2
w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych na I półrocze.
w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia na własność Powiatu Średzkiego, nieruchomości położonych w Pętkowie i Koszutach.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., sali gimnastycznej.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., sali gimnastycznej.
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej położonego w Kijewie i Włostowie w zakresie jego zgodności z zadaniami samorządowymi.
w sprawie realizacji zadania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. w 2006 r.
w sprawie zezwolenia na korzystanie z jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku retencyjnym w Środzie Wlkp.
w sprawie przekazania sieci cieplnych na rzecz Gminy Środa Wlkp.
w sprawie zmiany uchwały Nr 201/2004 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie procedury opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2004 - 2007.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Czerwonego Krzyża 2, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie przedłożenia do uchwalenia Radzie Powiatu Średzkiego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu "Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji uczniów z powiatu średzkiego"...
w sprawie przedłożenia do uchwalenia Radzie Powiatu Średzkiego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu "Wyrównywanie szans edukacji studentów z powiatu średzkiego w roku akademickim 2006 - 2007"...
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., Gospodarstwo Pomocnicze w Kijewie, pomieszczenia znajdującego się na piętrze budynku administracyjnego.
w sprawie oddania w użyczenie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Wlkp. i Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Środzie Wlkp. pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 1 i 3...
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie, gm. Środa Wlkp.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pokoju w internacie przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w zakresie jego zgodności z zadaniami samorządowymi.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie zezwolenia na korzystanie z jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku retencyjnym w Środzie Wlkp.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia woli nabycia na własność Powiatu Średzkiego, nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Środa Wielkopolska w m. Brodowo do kategorii dróg gminnych.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części korytarza w łączniku pomiędzy budynkiem szkoły i sali gimnastycznej przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp.
w sprawie formy i warunków przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie gm. Środa Wlkp.
w sprawie zbycia w drodze darowizny składników majątkowych na rzecz Gminy Krzykosy, Nowe Miasto i Zaniemyśl
w sprawie upoważnienia pani Krystyny Brzezinskiej - dyrektora SP ZOZ w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę nr 463/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 maja 2006 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie poszerzenia składu komisji przetargowej.
w sprawie formy i warunków przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Czerwonego Krzyża 2, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.
zmieniającą uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
zmieniająca uchwałę Nr 446/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 marca 2006 roku w sprawie wyłączenia z umowy użyczenia zawartej w dniu 26 marca 2004 roku w Środzie Wlkp., lokalu użytkowego nr 8 znajdującego się na II piętrze budynku położonego w
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wlkp.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Publicznej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej- Ogniska Wychowawczego w Szlachcinie.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Średzkiego lub własność osób prawnych należących do niego.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
zmieniająca uchwałę Nr 442/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 marca 2006 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego do Przedszkola nr 3 w Środzie Wlkp. przy ul. Górki 5.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.za 2005 rok.
w sprawie zatwierdzenia projektu "AKTYWNY POWRÓT dla Działania 1.3 - Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwałe bezrobotnych.
w sprawie zatwierdzenia projektu "AKTYWNI BLIŻEJ PRACY dla Działania 1.2 - Perspektywy dla młodzieży, Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy - w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich".
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2006 rok.
zmieniającą uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.
zmieniającą uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp.
w sprawie: powołania zespołu opiniującego oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Średzkieg w 2006 roku.
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2005 rok.
w sprawie upoważnienia Pani Alicji Ratajczak do podpisania uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Środzie Wlkp., przy ulicy Libelta 4.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego nr 8 znajdującego się w budynku na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp. przy ul.Czerwonego Krzyża 2.
w sprawie wyłączenia z umowy użyczenia zawartej w dniu 26 marca 2004 roku w Środzie Wlkp. lokalu użytkowego nr 8, znajdującego się na II piętrze budynku położonego w Środzie Wlkp., przy ul. Czerwonego Krzyża 2
w sprawie upoważnienia Pani Alicji Ratajczak do uczestniczenia w imieniu Zarządu Powiatu na zebraniach Wspólnoty Mieszkaniowej.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem klasy przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego do Przedszkola nr 3 w Środzie Wlkp. przy ul. Górki 5.
w sprawie zobowiązania p. Krystyny Brzezinską - Dyrektora SP ZOZ, zwaną dalej "Dyrektorem" do sprawowania nadzoru nad prawidłową realizacją postanowień zawartych umów.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. i ustalenia wynagrodzenia.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo - Turystycznego w Środzie Wlkp. i ustalenia dodatku funkcyjnego.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia negocjacji z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu w sprawie udzielenia kredytu z linii kredytowej CEB i EBI.
w sprawie formy i warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany uchwały nr 332/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie powołania Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. i ustalenia wynagrodzenia
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie i ustalenia dodatku funkcyjnego.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarocińskiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie dwóch sal w internacie szkolnym.
w sprawie przyznania tytułu "Ambasador Powiatu Średzkiego 2005".
zmieniająca uchwałę Nr 405/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do spraw Współpracy z Partnerami Zagranicznym.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. sali gimnastycznej w celach sportowo - rekreacyjnych.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp. do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu Powiatu w Środzie Wlkp. w sprawach dotyczących utylizacji odpadów niebezpiecznych z pomieszczeń ZSZ w Środzie Wlkp.
w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie określenia wysokości opłaty za przejazd Powiatową Koleją Wąskotorową w dniu 30 kwietnia 2006 roku w ramach imprezy pn. „Pociągiem RETRO do Zaniemyśla”.
w sprawie nominowania do tytułu "Ambasador Powiatu Średzkiego" w 2005 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie pomieszczeń szkoły w 2006 roku.