2007 rok

Uchwała Nr 16/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 stycznia 2007 r.

Uchwała Nr 16/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 10 stycznia 2007 r.
 
w sprawie przygotowania wniosku o dofinansowanie inwestycji pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych świadczonych w SP ZOZ w Środzie Wlkp." z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wszczęcia czynności mających na celu udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tej inwestycji.
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4, art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) w związku z uchwałą Nr III/19/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 r .oraz art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zmianami) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala co następuje:
 
§ 1.1. Postanawia przygotować wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, inwestycji pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych świadczonych w SP ZOZ w Środzie Wlkp.
2.  Beneficjentem wniosku opisanego w ust.1  będzie Powiat Średzki.
3. Podmiotem zaangażowanym w przygotowanie wniosku określonego w ust.1 oraz realizację opisanej w nim inwestycji będzie  SPZOZ w Środzie Wlkp.
 
§ 2.1. Osobą odpowiedzialną za sporządzenie wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 1 jest pani Iwona Rutkowska - Krause - Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
 2. Zobowiązuje i upoważnia Panią Iwonę Rutkowska - Krause do inicjowania i koordynowania działań, które umożliwią opracowanie przedmiotowego wniosku i złożenie go niezwłocznie po ogłoszeniu konkursu na dofinansowanie inwestycji z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
 
§ 3.1. Postanawia wszcząć czynności mające na celu udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji pn." Podniesienie jakości usług zdrowotnych świadczonych w SPZOZ w Środzie Wlkp." dotyczącej budowy dwukondygnacyjnego obiektu dla oddziału dziecięcego i ginekologiczno - położniczego, połączonego z budynkiem głównym szpitala, w miejscu dotychczasowego pawilonu dziecięcego - w  trybie przetargu nieograniczonego. 
 2. Na sfinansowanie zamówienia określonego w ust. 1 przeznacza się kwotę 140.000 PLN.
 
§ 4.1. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określonego w § 3 ust. 1, powierza Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., zwanemu dalej "SPZOZ", w imieniu którego działać będzie Pani Krystyna Brzezinska - Dyrektor.
Powierzenie opisane wyżej nie obejmuje zawarcia i podpisania umowy z wybranym przez SPZOZ wykonawcą.
   2. Zobowiązuje p. Krystynę Brzezinską - Dyrektora SPZOZ, zwaną dalej "Dyrektorem" do wykonania powierzonego zadania zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zmianami).
 
§ 5. Wyznacza pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. p. Annę Ambroży - Z-cę Kierownika Wydziału Organizacyjno - Prawnego i p. Jacka Maciejewskiego - inspektora w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej, do komisji przetargowej, którą powoła Dyrektor, w związku z realizacją zadania określonego w § 4.
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu, Dyrektorowi SPZOZ w Środzie Wlkp. oraz Kierownikowi Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
 
 
Starosta Średzki
/-/ Piotr Piekarski
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2008 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008 - 2011 z perspektywą na lata 2012 - 2019.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., Gospodarstwo Pomocnicze w Kijewie gruntu w celu postawienia zbiornika na paliwo.
w sprawie odstąpienia od sprzedaży lokalu użytkowego nr 8, stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, znajdującego się w budynku na nieruchomości, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Czerwonego Krzyża 2.
w sprawie zatrudniania nauczycieli emerytów oraz przydzielania godzin ponadwymiarowych w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Libelta 4.
zmieniającą uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie uchwalenia projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie opracowania projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2008 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wielkopolskiej za 2006 rok.
w sprawie przeprowadzenia postępowania na zaciągnięcie w 2007 roku długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniającą uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie wycofania upoważnienia dla Pani Barbary Lasoty.
w sprawie określenia zadań ze sfery zadań publicznych, które będą zlecane w roku 2008 podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
dot. upoważnienia p. R. Sobkowiaka do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Środzie Wlkp.
dot. upoważnienia p. R. Mateli do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Gospodarstwa Pomocniczego w Kijewie.
dot. realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. postępowań o udzielenie zamówień publicznych określonych w uchwale.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie określenia formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok i zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego oraz określenia zasad opracowania tych planów.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. mieszkania znajdującego się przy hali sportowej.
w sprawie upoważnienia Pani Alicji Ratajczak do podpisania uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Środzie Wlkp., przy ulicy Libelta 4.
w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Powiatową Kolejką Wąskotorową w Środzie Wlkp. uczestników Wielkopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej PTTK w dniach 17 - 18 listopada 2007.
w sprawie procedury opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2007 - 2015.
w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw związanych z wykonaniem zadaszonego, przelotowego wejścia z dojazdem dla dwóch karetek w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego.
w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Powiatową Kolejką Wąskotorową w Środzie Wlkp. uczestników powiatowego festynu "Razem Bezpiecznie".
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu, planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ za I półrocze 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie zaopiniowania częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Wlkp.
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej położonego w Środzie Wlkp. przy ul. Brodowskiej.
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej położonego w Środzie Wlkp. przy ul Kórnickiej.
w sprawie formy i warunków przetargów na sprzedaż lokali użytkowych znajdujących się w budynku na nieruchomości, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Czerwonego Krzyża 2, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia niektórych dróg na terenie Powiatu Jarocińskiego kategorii dróg powiatowych.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 4157P - ul. Staszica w Śremie od km 0+620 do km 0+948,50.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Jarocin do kategorii dróg powiatowych.
w sprawie przekazania wyposażenia na rzecz Gminy Nowe Miasto nad Wartą.
w sprawie zmiany uchwały nr 440/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. i ustalenia wynagrodzenia.
w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.
w sprawie przeprowadzenia czwartego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie gm. Środa Wlkp.
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto nad Wartą dla terenów położonych w obrębach Klęka i Komorze.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie określenia wysokości opłaty za uczestnictwo w imprezie pn. "Pociągiem RETRO do Zaniemyśla".
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego
w sprawie przekazania sprzętu komputerowego do Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Środzie Wlkp. przy ul. Szpitalnej 10.
w sprawie zezwolenia na korzystanie z jednostek pływających z silnikami spalinowymi na zbiorniku retencyjnym w Środzie Wlkp.
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Trzebisławkach gm. Środa Wlkp.
w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie wszczęcia czynności mających na celu udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych świadczonych w SPZOZ w Środzie Wlkp.".
w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Średzkiego lub własność osób prawnych należących do niego.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali użytkowych nr 8 i nr 9 znajdujących się w budynku na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp.przy ul.Czerwonego Krzyża 2
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo – Turystycznego w Środzie Wlkp.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadaszonego przelotowego wejścia z dojazdem dla dwóch karetek dla SP ZOZ w Środzie Wlkp.
w sprawie zatwierdzenia projektu „NOWE PERSPEKTYWY” dla Działania 1.3 – przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych – w ramach SPO RZL 2004-20
w sprawie zatwierdzenia projektu „KROK DO KARIERY” dla Działania 1.2 – Perspektywy dla młodzieży, Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy – w ramach SPO RZL 2004-2006, współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz
zmieniającą uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Powiatową Koleją Wąskotorową w Środzie Wlkp. uczestników imprezy Średzkie Sejmiki Kultury oraz dzieci specjalnej troski ze średzkich szkół.
w sprawie wszczęcia czynności mających na celu udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji.
w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu Średzkiego do składu komisji inwentaryzacyjnej, powołanej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji mienia przejmowanego przez Powiat Średzki.
w sprawie wyłączenia z umów użyczenia lokali użytkowych nr 8 i 9, znajdujących się na II piętrze budynku położonego w Środzie Wlkp., przy ul. Czerwonego Krzyża 2.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej regulaminu organizacyjnego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp.
w sprawie wyboru oferty na ubezpieczenie majątku Powiatu.
w sprawie przyznania tytułu "Ambasador Powiatu Średzkiego 2006".
zmieniającą uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie przeprowadzenia postępowania na wymianę stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie wyboru banku na udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego.
w sprawie nominowania do tytułu "Ambasador Powiatu Średzkiego" w 2006 roku.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie realizacji zadania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. w 2007 roku.
w sprawie realizacji zadania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp.w 2007 roku.
w sprawie przeprowadzenia postępowania na zaciągnięcie w 2007 roku długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu
w sprawie przeprowadzenia trzecich przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie gm. Środa Wlkp.
w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego,położonej w Kijewie gm.Środa Wlkp.
zmieniającą uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. pokoju w internacie.
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2006 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2006 r. SP ZOZ i Powiatowej Biblioteki Publicznej.
w sprawie wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie majątku powiatu średzkiego w okresie od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2009 r.
zmieniająca uchwałę Nr 30/2007 Zarządu Powiatu z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie przekazania zakończonej inwestycji na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie zatwierdzenia projektu "PONOWNY START" dla działania 1.3 - przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia - w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
zmieniająca uchwałę w sprawie przygotowania wniosku o dofinansowanie inwestycji pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych świadczonych w SP ZOZ w Środzie Wlkp." z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty złożone w otwartym konkursie ofert oraz złożone z własnej inicjatywy przez podmioty uprawnione na realizację zadań publicznych Powiatu Średzkiego w 2007 roku.
w sprawie przekazania zakończonej inwestycji na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie składania wniosków przez kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz kierowników wydziału Starostwa o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki.
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2007 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. mieszkania w internacie.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie powierzenia zadania doradcy metodycznego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany uchwały nr 520/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 września 2006r.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2007 rok.
w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp. pomieszczenia z przeznaczeniem na gabinet pielęgniarski.
w sprawie przygotowania wniosku o dofinansowanie inwestycji pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych świadczonych w SP ZOZ w Środzie Wlkp." z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.