2007 rok

Uchwała Nr 103/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2007 roku

Uchwała traci moc z dniem 23 września 2008 r. - na mocy uchwały Nr 200/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego - http://www.srodawlkp-powiat.pl/bip/organy-wladzy-publicznej/zarzad-powiatu/uchwaly-zarzadu/2008-rok.html?pid=2011
Uchwała Nr 103/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 26 września 2007 r.
w sprawie określenia formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok i zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego oraz określenia zasad opracowania tych planów.
Na podstawie § 4 ust.4 uchwały nr XXXV/248/2006 z dnia 21 września 2006 roku Rady Powiatu Średzkiego w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala co następuje:
       
      § 1. Określa poniżej wzory formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok oraz zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego, przez dyrektorów/kierowników jednostek powiatowych i wydziałów starostwa:
1) Wzór PD - Plan dochodów budżetowych jednostki/wydziału na 2008 rok oraz załącznik do wzoru - Roczne dochody pozyskiwane przez jednostkę/wydział oznaczony odpowiednio:
- PDW - Plan jednostkowy dochodów własnych,
- PDZZA - Plan jednostkowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst. ustawami,
2) Wzór PW  - Plan wydatków budżetowych jednostki/wydziału na 2008 rok z wyodrębnieniem źródeł finansowania oraz załącznik do wzoru - Uzasadnienie planowanych wydatków.
3) Wzór WM - Informacja o wynajmowanych lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz wydzierżawionych gruntach w 2008 roku,
4) Wzór PWR  - Wykaz projektowanych zadań remontowych,
5) Wzór PWM - Plan wydatków majątkowych planowanych w 2008 roku,
6) Wzór WPI - Plan wydatków majątkowych realizowanych w cyklu wieloletnim,
7) Wzór PU - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających  zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie  Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
8) Wzór PGP - Plan finansowy gospodarstw pomocniczych na 2008 rok,
9) Wzór PFOŚiGW - Plan Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok,
10) Wzór PFZGiK - Plan Funduszu Zasobów Geodezyjnych i Kartograficznych na 2008 rok,
11) Wzór RDW - Plan finansowy dochodów własnych jednostek budżetowych  na 2008 rok,
12) Wzór PP - Materiały planistyczne do projektu budżetu Powiatu na rok 2008. Kalkulacja zatrudnienia i wynagrodzeń (nie dotyczy jednostek zatrudniających pracowników wynagradzanych na podstawie Karty Nauczyciela oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej),
13) Wzór PIS - Materiały planistyczne do projektu budżetu Powiatu na rok 2008. Kalkulacja zatrudnienia i wynagrodzeń (dotyczy pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz funkcjonariuszy  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej),
14) Wzór KN - Materiały planistyczne do projektu budżetu Powiatu na rok 2008 - wynagrodzenia w placówkach oświatowych i pomocy społecznej,
15) Wzór NE - Materiały planistyczne do projektu budżetu Powiatu na rok 2008. Wydatki na finansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli,
16) Wzór IK - Plan finansowy Instytucji Kultury na 2008 rok,
17) Wzór SPZOZ - Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej na 2008 rok,
18) Wzór ZPD - Zmiany do planu dochodów na 2008 rok,
19) Wzór ZPW - Zmiany do planu wydatków na 2008 rok,
20) Wzór ZPWR - Wykaz projektowanych zadań remontowych (zmiany dokonywane w trakcie roku budżetowego),
21) Wzór ZPGP - Zmiany w planie finansowym gospodarstw pomocniczych na 2008 rok,
22) Wzór ZPFOŚiGW - Zmiany w planie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok,
23) Wzór ZPFZGiK - Zmiany w planie Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok,
24) Wzór ZRDW - Zmiany w planie finansowym dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok.
Wzory formularzy określone w pkt. 1-24 stanowią załączniki od 1-24 do niniejszej uchwały.
   
      § 2. Określa zasady opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok, stanowiący załącznik Nr 25 do niniejszej uchwały.
     § 3. Traci moc uchwała Nr 525/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia  29 września 2006 r. w sprawie określenia formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok oraz określenia zasad opracowania tych materiałów.
     § 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu, Skarbnikowi Powiatu, Kierownikom Wydziałów Starostwa oraz Dyrektorom/Kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb inspekcji i straży.
     § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do opracowania projektu budżetu i budżetu w roku 2008.  
 STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski
Załączniki do uchwały:
Uzasadnienie
do uchwały nr 103/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 26 września 2007 r.
            Na podstawie § 4 ust.4 uchwały nr XXXV/248/2006 z dnia 21 września 2006 roku Rady Powiatu Średzkiego w sprawie: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu Średzkiego opracowuje wzory formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok oraz określa zasady opracowania tych planów.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2008 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008 - 2011 z perspektywą na lata 2012 - 2019.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., Gospodarstwo Pomocnicze w Kijewie gruntu w celu postawienia zbiornika na paliwo.
w sprawie odstąpienia od sprzedaży lokalu użytkowego nr 8, stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, znajdującego się w budynku na nieruchomości, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Czerwonego Krzyża 2.
w sprawie zatrudniania nauczycieli emerytów oraz przydzielania godzin ponadwymiarowych w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Libelta 4.
zmieniającą uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie uchwalenia projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie opracowania projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2008 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wielkopolskiej za 2006 rok.
w sprawie przeprowadzenia postępowania na zaciągnięcie w 2007 roku długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniającą uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie wycofania upoważnienia dla Pani Barbary Lasoty.
w sprawie określenia zadań ze sfery zadań publicznych, które będą zlecane w roku 2008 podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
dot. upoważnienia p. R. Sobkowiaka do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Środzie Wlkp.
dot. upoważnienia p. R. Mateli do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Gospodarstwa Pomocniczego w Kijewie.
dot. realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. postępowań o udzielenie zamówień publicznych określonych w uchwale.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie określenia formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok i zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego oraz określenia zasad opracowania tych planów.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. mieszkania znajdującego się przy hali sportowej.
w sprawie upoważnienia Pani Alicji Ratajczak do podpisania uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Środzie Wlkp., przy ulicy Libelta 4.
w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Powiatową Kolejką Wąskotorową w Środzie Wlkp. uczestników Wielkopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej PTTK w dniach 17 - 18 listopada 2007.
w sprawie procedury opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2007 - 2015.
w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw związanych z wykonaniem zadaszonego, przelotowego wejścia z dojazdem dla dwóch karetek w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego.
w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Powiatową Kolejką Wąskotorową w Środzie Wlkp. uczestników powiatowego festynu "Razem Bezpiecznie".
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu, planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ za I półrocze 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie zaopiniowania częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Wlkp.
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej położonego w Środzie Wlkp. przy ul. Brodowskiej.
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej położonego w Środzie Wlkp. przy ul Kórnickiej.
w sprawie formy i warunków przetargów na sprzedaż lokali użytkowych znajdujących się w budynku na nieruchomości, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Czerwonego Krzyża 2, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia niektórych dróg na terenie Powiatu Jarocińskiego kategorii dróg powiatowych.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 4157P - ul. Staszica w Śremie od km 0+620 do km 0+948,50.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Jarocin do kategorii dróg powiatowych.
w sprawie przekazania wyposażenia na rzecz Gminy Nowe Miasto nad Wartą.
w sprawie zmiany uchwały nr 440/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. i ustalenia wynagrodzenia.
w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.
w sprawie przeprowadzenia czwartego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie gm. Środa Wlkp.
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto nad Wartą dla terenów położonych w obrębach Klęka i Komorze.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie określenia wysokości opłaty za uczestnictwo w imprezie pn. "Pociągiem RETRO do Zaniemyśla".
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego
w sprawie przekazania sprzętu komputerowego do Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Środzie Wlkp. przy ul. Szpitalnej 10.
w sprawie zezwolenia na korzystanie z jednostek pływających z silnikami spalinowymi na zbiorniku retencyjnym w Środzie Wlkp.
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Trzebisławkach gm. Środa Wlkp.
w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie wszczęcia czynności mających na celu udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych świadczonych w SPZOZ w Środzie Wlkp.".
w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Średzkiego lub własność osób prawnych należących do niego.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali użytkowych nr 8 i nr 9 znajdujących się w budynku na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp.przy ul.Czerwonego Krzyża 2
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo – Turystycznego w Środzie Wlkp.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadaszonego przelotowego wejścia z dojazdem dla dwóch karetek dla SP ZOZ w Środzie Wlkp.
w sprawie zatwierdzenia projektu „NOWE PERSPEKTYWY” dla Działania 1.3 – przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych – w ramach SPO RZL 2004-20
w sprawie zatwierdzenia projektu „KROK DO KARIERY” dla Działania 1.2 – Perspektywy dla młodzieży, Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy – w ramach SPO RZL 2004-2006, współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz
zmieniającą uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Powiatową Koleją Wąskotorową w Środzie Wlkp. uczestników imprezy Średzkie Sejmiki Kultury oraz dzieci specjalnej troski ze średzkich szkół.
w sprawie wszczęcia czynności mających na celu udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji.
w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu Średzkiego do składu komisji inwentaryzacyjnej, powołanej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji mienia przejmowanego przez Powiat Średzki.
w sprawie wyłączenia z umów użyczenia lokali użytkowych nr 8 i 9, znajdujących się na II piętrze budynku położonego w Środzie Wlkp., przy ul. Czerwonego Krzyża 2.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej regulaminu organizacyjnego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp.
w sprawie wyboru oferty na ubezpieczenie majątku Powiatu.
w sprawie przyznania tytułu "Ambasador Powiatu Średzkiego 2006".
zmieniającą uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie przeprowadzenia postępowania na wymianę stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie wyboru banku na udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego.
w sprawie nominowania do tytułu "Ambasador Powiatu Średzkiego" w 2006 roku.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie realizacji zadania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. w 2007 roku.
w sprawie realizacji zadania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp.w 2007 roku.
w sprawie przeprowadzenia postępowania na zaciągnięcie w 2007 roku długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu
w sprawie przeprowadzenia trzecich przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie gm. Środa Wlkp.
w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego,położonej w Kijewie gm.Środa Wlkp.
zmieniającą uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. pokoju w internacie.
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2006 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2006 r. SP ZOZ i Powiatowej Biblioteki Publicznej.
w sprawie wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie majątku powiatu średzkiego w okresie od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2009 r.
zmieniająca uchwałę Nr 30/2007 Zarządu Powiatu z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie przekazania zakończonej inwestycji na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie zatwierdzenia projektu "PONOWNY START" dla działania 1.3 - przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia - w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
zmieniająca uchwałę w sprawie przygotowania wniosku o dofinansowanie inwestycji pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych świadczonych w SP ZOZ w Środzie Wlkp." z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty złożone w otwartym konkursie ofert oraz złożone z własnej inicjatywy przez podmioty uprawnione na realizację zadań publicznych Powiatu Średzkiego w 2007 roku.
w sprawie przekazania zakończonej inwestycji na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie składania wniosków przez kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz kierowników wydziału Starostwa o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki.
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2007 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. mieszkania w internacie.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie powierzenia zadania doradcy metodycznego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany uchwały nr 520/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 września 2006r.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2007 rok.
w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp. pomieszczenia z przeznaczeniem na gabinet pielęgniarski.
w sprawie przygotowania wniosku o dofinansowanie inwestycji pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych świadczonych w SP ZOZ w Środzie Wlkp." z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.