2008 rok

Uchwała Nr 148/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 marca 2008 r.

 

Uchwała  Nr 148/2008  
Zarządu  Powiatu  Średzkiego
 
z dnia 5 marca 2008 roku

w sprawie warunków przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego, stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, znajdującego się w budynku na nieruchomości, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Czerwonego Krzyża 2.

Na  podstawie  art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami), § 4 i § 10 uchwały Rady Powiatu Średzkiego Nr XX/139/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami z zasobu powiatowego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr  207, poz. 2108), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W związku z przeznaczeniem do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego lokalu użytkowego nr 8 o powierzchni 193,20 m², znajdującego się w  budynku na nieruchomości położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Czerwonego Krzyża 2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2000/4, ark. mapy 15, zapisanej w księdze wieczystej KW 35094, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynoszącym 0,1276 całości, ustala się, że sprzedaż nastąpi zgodnie warunkami określonymi w ust. 2.

2. Warunkiem przetargu jest udzielanie przez oferenta świadczeń lekarskich albo świadczeń pielęgniarek, położnych.

Oferenci zamierzający uczestniczyć w przetargu winni złożyć:
1) oferenci, którzy prowadzą:
a) indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną praktykę pielęgniarki, położnej:
- zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich lub rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarki, położnej,
b) indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki, położnej:
- zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich lub rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarki, położnej,

2) oferenci, którzy prowadzą grupową praktykę lekarską lub grupową praktykę pielęgniarek, położnych:
- zaświadczenie o wpisie do rejestru grupowych praktyk lekarskich lub rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych oraz
- w przypadku spółki cywilnej - umowę spółki,
- w przypadku spółki partnerskiej - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,


3) oferenci, którzy utworzyli Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej:
- wypis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej, potwierdzający udzielanie przez oferenta wramach Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej świadczeń lekarskich albo świadczeń pielęgniarek, położnych oraz:
- w przypadku osoby fizycznej - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku spółki cywilnej - umowę spółki,
- w przypadku innej spółki - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
- w przypadku innych podmiotów - dokument potwierdzający status prawny,

4) oferenci będący Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej:
- wypis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej, potwierdzający udzielanie przez Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej świadczeń lekarskich albo świadczeń pielęgniarek, położnych oraz
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2.  Cenę wywoławczą ustala na kwotę 310 000 zł (zwolnienie z podatku VAT)
wadium ustala na kwotę 20 000 zł

Wysokość postąpienia ustalą uczestnicy przetargów, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

§  3. Wadium winno być wniesione w pieniądzu i winno znaleźć się na koncie Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. nie później niż w dniu 11 kwietnia 2008 r.

§  4. Przetarg odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2008 r. o godz. 9.00 w sali nr 107 (parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. ul. Daszyńskiego 5,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

w.z. STAROSTY
/-/ Jerzy Leporowski
    Wicestarosta

UZASADNIENIE
do uchwały Nr  148/2008
Zarządu  Powiatu  Średzkiego 
z dnia 5 marca 2008 roku

W dniu 10 stycznia 2008 roku, uchwałą nr 132/2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego nr 8 stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Czerwonego Krzyża 2, Zarząd Powiatu Średzkiego przeznaczył do sprzedaży, lokal użytkowy nr 8 o powierzchni 193,20 m2, z jednoczesnym określeniem, że zbycie przedmiotowego lokalu nastąpi w drodze przetargu ustnego ograniczonego do podmiotów udzielających świadczenia lekarskie lub świadczenia pielęgniarek, położonych. W związku z powyższym, zaistniała konieczność określenia warunków, jakie powinni spełniać oferenci, zamierzający uczestniczyć w przetargu.

 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., Firmie Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. powierzchni użytkowej w budynku szpitala pod automat Vending.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., Firmie MEDI-PHARM pomieszczeń w lokalu użytkowym nr 5, na parterze budynku przy ul. Czerwonego Krzyża 2.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., Firmie Dallmayr Kaffee powierzchni użytkowej w budynku szpitala pod automat Alois Dallmayr.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., 12 m2 gruntu, stanowiącego część działki ozn. nr 2002/6, położonej w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., pomieszczeń w lokalu użytkowym nr 5 w budynku przy ul. Czerwonego Krzyża 2.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., pomieszczeń w lokalu użytkowym nr 3 w budynku przy ul. Czerwonego Krzyża 2.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., pomieszczeń w lokalu użytkowym nr 5 w budynku przy ul. Czerwonego Krzyża 2.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie
w sprawie zmiany uchwały nr 332/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie powołania Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. i ustalenia wynagrodzenia.
w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2009.
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2009 rok.
w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp.
w sprawie przekazania drogi powiatowej w miejscowości Mączniki
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie sprzedaży oraz przekazania w drodze darowizny mienia ruchomego, będącego własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu i udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do sporządzenia skargi kasacyjnej oraz reprezentowania Zarządu Powiatu Średzkiego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Średzkiego lub własność osób prawnych należących do niego.
w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu Średzkiego Nr 274/02 z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie powołania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. mieszkania znajdującego się w budynku internatu.
w sprawie opracowania projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2009 rok.
w sprawie uchwalenia projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., Gospodarstwo Pomocnicze w Kijewie części działki, położonej w Kijewie.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie części powierzchni w budynku szkoły w celu zainstalowania automatów do sprzedaży napojów i słodyczy.
w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki w roku 2008.
w sprawie określenia zadań ze sfery zadań publicznych, które będą zlecane w roku 2009 podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 2410P z drogą wojewódzką nr 432 w Środzie Wielkopolskiej przedstawionej we wniosku Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Powiatową Kolejką Wąskotorową w Środzie Wlkp. dzieci z przedszkoli z terenu powiatu średzkiego - uczestników imprezy „W poszukiwaniu Mikołaja".
w sprawie przekazania sprzętu stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, będącego na stanie Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie określenia formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok i zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego ...
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
dot. wszczęcia pczynności przez ZDP w Środzie Wlkp. w celu udzielenia zamówień publicznych w zakresie zimowego utrzymania dróg, obsługi promu rzecznego, zakupu paliw.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. mieszkania znajdującego się w budynku internatu.
uchylająca uchwałę Nr 168/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2008 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie określenia wysokości opłaty za przejazd zabytkowym składem Powiatowej Kolei Wąskotorowej w ramach imprezy pn. „Pociągiem RETRO do Zaniemyśla".
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii dróg powiatowych, dróg na terenie Powiatu Jarocińskiego wymienionych w uchwale Rady Powiatu Jarocińskiego Nr XXIV/144/08 z dnia 30-06-2008 r..
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia drogi na terenie Powiatu Jarocińskiego do kategorii dróg powiatowych.
w sprawie nieodpłatnego przekazania dwóch kserokopiarek Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. mieszkania znajdującego się w budynku internatu.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie zmiany uchwały nr 131/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2008.
w sprawie zmiany uchwały Nr 150/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 marca 2008r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu systemowego pn. "Przyjazne środowisko-szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia ulic na terenie miasta Śrem kategorii dróg powiatowych
w sprawie wyboru banku na udzielenie i obsługę w 2008 roku długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych.
w sprawie zezwolenia na korzystanie z jednostek pływających z silnikami spalinowymi na zbiorniku retencyjnym w Środzie Wlkp.
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV, Kromolice - Pątnów, na terenie gminy Dominowo, obręby: Gablin, Chłapowo, Dominowo, Poświątne i Orzeszkowo.
w sprawie przyznania tytułu „Ambasador Powiatu Średzkiego 2007"
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wielkopolskiej za 2007 rok.
w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie zatwierdzenia projektu „POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ" dla Poddziałania 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
w sprawie utraty mocy uchwały Nr 24/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 lutego 2007 roku oraz uchwały Nr 83/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2007 roku
w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz. o nr 101, 143, 104, 107 obr. Solec oraz na dz. nr 112 i 163/2 w obr. Sulęcin, gm. Krzykosy.
w sprawie zmiany uchwały nr 440/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. i ustalenia wynagrodzenia.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie upoważnienia Inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami do podpisania uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Środzie Wlkp., przy ulicy Libelta 4.
w sprawie zmiany uchwały nr 332/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie powołania Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. i ustalenia wynagrodzenia.
w sprawie przeprowadzenia postępowania na zaciągnięcie w 2008 roku długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg położnych na terenie miasta Środa Wielkopolska i we wsi Brodowo do kategorii dróg gminnych.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007 rok.
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2008 rok.
w sprawie upoważnienia Dyrektora PCPR w Środzie Wlkp. do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu systemowego pn. "Przyjazne środowisko-szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia przez Powiat Średzki, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Winnej Górze.
w sprawie warunków przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego, stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, znajdującego się w budynku na nieruchomości, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Czerwonego Krzyża 2.
zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej pomieszczenia użytkowego, znajdującego się w budynku położonym w Środzie Wlkp., przy ulicy Żwirki i Wigury 1.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi położnej na terenie gminy Środa Wielkopolska w m. Kijewo do kategorii dróg gminnych.
w sprawie zmiany uchwały Nr 143/2004 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 stycznia 2004 r.
w sprawie nominowania do tytułu „Ambasador Powiatu Średzkiego 2007"
w sprawie formy i warunków przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, znajdującego się w budynku na nieruchomości, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Libelta 4.
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej w Środzie Wlkp. przy ulicy Żwirki i Wigury 3.
w sprawie zmiany Regulaminu konkursu „Ambasador Powiatu Średzkiego"
w sprawie upoważnienia Pani Anety Kłopot-Warteckiej do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
w sprawie realizacji zadania pn. „Budowa magazynu dla sprzętu drogowego i przeciwpowodziowego na terenie bazy Służby Drogowej w Lubrzu, obejmująca adaptację istniejącej wiaty na magazyn sprzętu drogowego i magazyn sprzętu przeciwpowodziowego" w 2008 r.
w sprawie składania wniosków przez kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz kierowników wydziału Starostwa o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki.
w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki w roku 2008.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego nr 8 stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Czerwonego Krzyża 2.
w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2008.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi położnej na terenie miasta Środa Wielkopolska do kategorii dróg gminnych.